fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2023-2024

1. Voorwoord De Bouwsteen

 

Voorwoord

De basisschool is een belangrijke periode in het leven van een kind. U vertrouwt uw kind toe aan de zorg van de leerkrachten op de basisschool. U kiest de basisschool daarom met zorg uit. 

 

In deze schoolgids geven we weer hoe wij op CBS De Bouwsteen het onderwijs vorm geven, de resultaten die daarmee behaald zijn, over de activiteiten die we met elkaar ondernemen en over de sfeer van de school. Wij vinden het belangrijk dat er op school een goede sfeer heerst. Ons motto is daarom: ‘Plezier in leren, doet leren!’ Geluk bestaat niet uit het vergaren van zoveel mogelijk kennis, vaardigheden en hoge scores, maar heeft een duidelijke verbinding met hoe kinderen en mensen met elkaar omgaan. 

 

CBS De Bouwsteen is een open christelijke school. Kinderen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons op school van harte welkom. Vanuit ons geloof in God willen we een basis scheppen voor een veilige en vertrouwde leeromgeving. Wederzijds respect en acceptatie staan bij ons hoog in het vaandel. 

 

Goede samenwerking vinden wij belangrijk. Een samenwerking met u, als ouder, maar ook met voor- en naschoolse opvang. Dit doen we met Kivido en Kidspalace, beide professionele organisaties voor kinderopvang en naschoolse opvang. In het schoolgebouw is tevens een peutergroep van Kidspalace gesitueerd. Ook met peuterspeelzaal ‘t Klaverviertje is nauw contact. 


Wilt u nader kennismaken met onze school of wilt u uw kind(eren) inschrijven, dan kunt u contact opnemen met Jacqueline van den Bosch. Vier keer per jaar organiseren wij een kleuterinstuif voor driejarigen. Op de website van de school kunt u de datum voor de eerstvolgende kleuterinstuif vinden. Tijdens deze kleuterinstuif mogen zij al ‘echt’ naar school. U kunt tijdens de kleuterinstuif sfeer proeven en een kennismakingsgesprek voeren.

Het team van CBS De Bouwsteen.

2. Christelijke Scholengroep De Waard

1.1 Christelijke scholengroep De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs! 


Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer J. Winters is benoemd als waarnemend voorzitter van het College van Bestuur.


CBS De Bouwsteen is de grootste school van CSG De Waard.

 

2.1. Missie

 “CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD: VOOR BIJZONDER GOED ONDERWIJS”
De scholen van stichting Christelijke Scholengroep De Waard nemen een herkenbare plaats in binnen de Hoeksche Waard. Ze onderscheiden zich door hun signatuur en door kwaliteit. Deze constatering leidt tot de volgende missie:

“Christelijke Scholengroep De Waard: voor bijzonder goed onderwijs”

 

2.2. Visiedocument van stichting christelijke scholengroep De Waard

Christelijke Scholengroep De Waard stelt zich ten doel scholen voor protestants christelijk onderwijs in stand te houden. De taak van de stichting is de belangen van deze bijzondere onderwijsvorm in de breedste zin van het woord te behartigen. Zij zoekt hiertoe samenwerking met andere instanties die een bijdrage kunnen leveren. De scholen van de stichting zijn ingericht voor het geven van:

 • basisonderwijs
 • speciaal basisonderwijs
 • speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden

 

De stichting gaat uit van de Bijbel als woord van God en beoogt zich in al haar werkzaamheden te laten leiden door het evangelie van Jezus Christus. De visie omvat drie elementen waaraan een gelijke waarde wordt toegekend: de levensbeschouwelijke identiteit, de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van opvoeding en vorming. In overdrachtelijke zin kan de grondslag van de stichting worden beschouwd als het fundament, waarop drie pijlers rusten die de scholen dragen.

2.2.1. Levensbeschouwelijke identiteit

De scholen zijn open christelijke scholen, die werken vanuit de christelijke traditie. Een belangrijke taak is de overdracht van het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. De leerkrachten in de verschillende scholen begeleiden de kinderen actief bij hun ontdek­kings­tocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan bijbelse kernbegrippen. Van essentieel belang hierbij is een levendige en open communicatie op het gebied van levensbeschouwing, met iedereen die bij de school betrokken is.

 

2.2.2. Onderwijskwaliteit

De scholen van de stichting bieden een rijke en stimulerende omgeving, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen:

 • cognitief
 • sociaal emotioneel
 • fysiek
 • creatief

 

Bij al deze aspecten wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen in kinderen, het bieden van individuele uitdaging en ondersteuning. De nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs zijn richtinggevend. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. De leerkrachten van de scholen werken als team samen aan onderwijsvernieuwing op basis van planmatige kwaliteitszorg. De ontwikkeling van de school is vastgelegd in het schoolplan. Op alle ontwikkelingsdomeinen zijn prestatie-indicatoren vastgesteld. Het onderwijs op de verschillende scholen is zo ingericht dat alle kinderen, ongeacht hun ontwikkelingsniveau of individuele kwaliteiten, tot hun recht komen. Het beleid van de school is erop gericht om achterstanden, de behoefte aan extra zorg, maar ook de behoefte aan extra uitdaging zo vroeg mogelijk te signaleren. Waar nodig wordt extra begeleiding geboden, zoveel mogelijk op de eigen basisschool maar wanneer het niet anders kan op één van de speciale scholen van de stichting.

2.2.3. Opvoedings- en vormingskwaliteit

De scholen van de stichting bieden een sociaal en fysiek veilig opvoedingsklimaat. Ze nemen een centrale plaats in binnen de samenleving, doordat ze een ontmoetingspunt zijn voor kinderen en ouders. De leerkrachten, die zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, stimuleren de kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Door middel van werkvormen dragen zij bij aan de zelfstandigheidsontwikkeling. Ze leren kinderen samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en voor anderen.

2.3. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen.

Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA  Oud-Beijerland,
tel. 0186-621461,
e-mail: bestuur@csgdewaard.nl

2.4. GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden.

2.5. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leerkrachten praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school. 

Wij gaan ervan uit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken.

Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

2.6. Klachtenprocedure


Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersonen van onze school, mevr. Geertje van der Hoek of mevr. Willy Koster, die u kunnen adviseren over de te volgen procedure.

Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op de pagina http://csgdewaard.nl/over-de-waard/organisatie/klachtenprocedure.

Indien gewenst kunnen ouders en personeelsleden zich ook wenden tot de vertrouwenspersoon van CSG De Waard, Marissa Buijs-Tanis.

 

 

 

2.7. AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt.
CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard op pagina https://csgdewaard.nl/over-de-waard/privacy/avg

2.8. Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

2.9. Meldcode veilig thuis

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld, kindermishandeling of een onveilige thuissituatie dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders tot en met het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen.

2.10. Plusgroep "De Kangoeroe"

Ook dit schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroegroep’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan meer- of hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroegroep wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden. Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling. Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst
 • Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden. Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en wereldoriëntatie.
 • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.

Aanmelden voor de Kangoeroegroep geschiedt via de intern begeleider van de school van uw zoon of dochter.

2.11. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl.

Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook (www.facebook.com/csgdewaard)

3. Waar de school voor staat

Ons motto: plezier in leren, doet leren! 

3.1. Onze missie

Op De Bouwsteen staat de ontwikkeling van het kind centraal. Om tot leren te kunnen komen is het belangrijk dat de leerlingen zich prettig voelen, geborgenheid vinden en voelen dat zij ertoe doen. Op De Bouwsteen is aandacht voor de verschillen tussen leerlingen, worden talenten van leerlingen gestimuleerd en werken wij vanuit een positieve benadering. Wij zoeken hierbij naar verbindingen. De verbinding tussen het kind en de wereld waarin zij leven en de verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Wij zien de ontwikkeling van de leerlingen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zoals zichtbaar wordt in onze gouden driehoek.

Binnen deze driehoek geldt een aantal randvoorwaarden:

Wij voelen ons allemaal gehoord, begrepen en veilig.
Wij respecteren elkaar en gaan goed met elkaar om.
Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
Wij hebben hoge en positieve verwachtingen van elkaar.
Wij werken vanuit de visie van de school, gekoppeld aan de identiteit van de school.

 

Gekoppeld aan onze missie staan de volgende kernwaarden centraal: 

Op CBS De Bouwsteen telt ieders talent. 

Op CBS De Bouwsteen voelen de kinderen zich veilig, prettig en geborgen.

Op CBS De Bouwsteen werken ouders en school samen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Op CBS De Bouwsteen heerst een ambitieuze ontwikkelcultuur. 

3.2. Onze visie

Wij geloven dat goed onderwijs zich richt op drie domeinen: kennis en vaardigheden, zelfbewustzijn en maatschappelijke vorming. De verbindende factor in de organisatie is de leerlingondersteuning. De basis is het schoolklimaat waar leerlingen zich veilig, prettig en geborgen voelen. Wij geloven dat een goede samenwerking tussen school, ouders en leerlingen leidt tot een goede ontwikkeling van het kind, waardoor ons motto ‘plezier in leren doet leren’ optimaal tot zijn recht komt.

3.3. Het gebouw en zijn ligging

We werken in een fantastisch schoolgebouw, met frisse kleuren, mooi meubilair en moderne faciliteiten. Een gebouw waarin het prettig leren is. Het gebouw is ruim en licht. Rondom de centrale hal liggen zestien lokalen. Het podium in de hal is onmisbaar bij speciale gelegenheden, zoals: de maandopening en uitvoeringen. In de centrale hal zijn diverse werkplekken gecreëerd waar de leerlingen met elkaar kunnen samenwerken of waar zij zich in alle rust kunnen terugtrekken om zelfstandig aan het werk te gaan. We hebben een speciale ruimte, aangrenzend aan de hal, waar handvaardigheidlessen gegeven kunnen worden.

Dieren in de groep staan we niet toe (caragevoeligheid). De school is toegankelijk en ingericht voor rolstoelgebruikers.

De school ligt aan een pleintje, de Vlasakker, in een rustige omgeving. Er is veel speelgelegenheid rond de school. Het schoolplein is een uitdagende en plezierige speel- leeromgeving voor de kinderen.

Vanuit heel ‘s-Gravendeel bezoeken leerlingen de school.

3.4. Ons toelatingsbeleid

Tussen de tweede en derde verjaardag van uw kind, gaat u op zoek naar een basisschool. In iedere groep plaatsen wij tussen de 25 - 30 leerlingen. Het is fijn uw zoon/dochter op tijd aan te melden.
Vier keer per jaar organiseren wij een kleuterinstuif voor 3-jarige kinderen, waarbij uw kind ‘echt’ naar school mag. Tijdens de instuif worden informatieve gesprekken en rondleidingen voor nieuwe ouders georganiseerd. Als u voor onze school kiest, dan onderschrijft u dat u kiest voor een Christelijke basisschool. We verwachten dat iedereen meedoet aan de activiteiten in het kader van identiteit. U meldt uw zoon/dochter aan en u ontvangt vanuit school een bevestiging van aanmelding. Met 3 jaar en 9 maanden neemt de intern begeleider contact met u op, om ervoor zorg te dragen dat er een soepele overgang plaatsvindt van de peuter- naar de kleuterfase. Mocht uit gesprekken met u en/of externe deskundigen blijken dat uw kind beter tot ontwikkeling komt binnen een andere vorm van onderwijs, dan gaan wij samen met u op zoek. Als wij de school zijn, waar uw kind op een goede manier aan het kleuteronderwijs kan starten, dan neemt ongeveer een maand voor de vierde verjaardag van uw zoon/dochter de leerkracht contact met u op voor het maken van een aantal wenafspraken. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen die vier jaar worden en naar school gaan zindelijk zijn.

Mocht u liever een persoonlijke afspraak maken, dan kan dat natuurlijk ook. U kunt met de directeur, Jacqueline van den Bosch, een afspraak maken voor een informatief gesprek en een rondleiding.

3.5. Opvoeding en welbevinden

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis. Opa, oma, de kinderen uit de buurt, de sportvereniging en natuurlijk de school spelen een rol in het “groeien naar volwassenheid”. Als school zijn we ons bewust van de belangrijke plaats die we innemen in dit proces en zoeken daarin de samenwerking met ouders. Regelmatig contact tussen ouders en de leerkracht is belangrijk om samen te werken aan de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. U kent uw kind tenslotte het beste! We willen bereiken dat bij de leerling zelfvertrouwen (fouten maken mág) ontstaat, wat leidt tot een positief zelfbeeld. Het leren samenwerken en het opvoeden tot zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn kernpunten binnen het onderwijs op De Bouwsteen. Wij proberen dit te bereiken door met elkaar een programma aan te bieden waarbij dit streven bevorderd wordt.

Wij hebben vier basisregels die gelden door de hele school.
Op De Bouwsteen:
1. Mag iedereen er zijn en is iedereen uniek.
2. Gaan we positief om met elkaar en elkaars spullen.
3. Zijn we een goed voorbeeld voor anderen.
4. Zijn we op school om te leren. 

 

Welbevinden 

Eén van de vier waarden van De Bouwsteen is: “op CBS De Bouwsteen voelen de kinderen zich veilig, prettig en geborgen”. Op De Bouwsteen staat het welbevinden van uw kind voorop. Wij hebben het themacertificaat welbevinden van de Gezonde School mogen ontvangen. Wanneer het welbevinden van uw kind goed is, kan uw kind tot leren komen. Om dit te realiseren wordt in de klas structureel aandacht aan het welbevinden besteed. Dit wordt onder andere gedaan met behulp van de sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode Kwink. In paragraaf 4.5 is hierover meer informatie te vinden. 

Om het welbevinden te monitoren wordt structureel een tweetal instrumenten gebruikt: het observatiesysteem Kindbegrip en de WMK kaarten. WMK staat voor Werken Met Kwaliteit. WMK is een webbased kwaliteitsinstrument om de kwaliteitszorg van bijvoorbeeld de sociale veiligheid te monitoren bij kinderen en medewerkers. 

De observaties vanuit Kindbegrip worden door de groepsleerkracht geanalyseerd waarna gerichte acties volgen ter verbetering. 

WMK wordt geanalyseerd door de directie van de school, waarna eveneens gerichte acties volgen ter verbetering. Deze acties worden opgenomen in het jaarplan van de school. 

Meer over het welbevinden is te lezen in het beleidsplan gedrag op de website van de school.

4. De school

ONS MOTTO: PLEZIER IN LEREN, DOET LEREN!

4.1. Website

Onze website is te vinden op debouwsteen.csgdewaard.nl  
Voor ons Facebookaccount zoekt u op CBS De Bouwsteen.

Als ouder geeft u schriftelijk toestemming of uw zoon/dochter wel of niet met een foto op de website geplaatst mag worden.

4.2. Schoolgrootte

De school heeft rond de 330 leerlingen, verdeeld over 14 groepen. 

We starten dit schooljaar met vier kleutergroepen. Ook starten we dit schooljaar met een combinatiegroep 4/5. Er zijn 2 groepen 3, 1 groep 4, 1 groep 5, 2 groepen 6, 1 groep 7 en 2 groepen 8. We hanteren  maximaal 30 leerlingen per groep.

Het schoolgebouw kan maximaal 16 groepen huisvesten.

4.3. Peuters

4.3.1. Kidspalace peutergroep

We werken intensief samen met Kidspalace. Kidspalace heeft een peutergroep gevestigd in ons schoolgebouw.
U kunt zelf een combinatie van dagdelen maken waarop uw kind komt. We werken vanuit een gezamenlijke visie aan één doorgaande lijn tussen de peuterspeelgroep en de kleutergroep.

Een belangrijk doel van de peuterspeelgroep is een doorgaande leerlijn creëren. Op Kidspalace heeft elke ontwikkeling de aandacht. Ieder kind verdient het om zich op een prettige wijze te ontwikkelen. Hierbij gebruiken ze op de peuterspeelgroep het educatieve vroegvoorschoolse programma Uk&Puk. Dit sluit goed aan bij de werkwijze in projecten vanuit de Kleuteruniversiteit in de groepen 1-2. Beide manieren van werken zijn gericht op de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Bij het aanbieden van alle thema’s staat het speelse karakter centraal. Met het vijf fasenmodel wat wij gebruiken bij de kleuters, creëren we een doorgaande ontwikkelingslijn voor de kinderen, waarbij er sprake is van een natuurlijke overgang. Bij Kidspalace wordt gebruik gemaakt van het observatiesysteem Konnect. Dit sluit goed aan op het observatiesysteem Leerlijnen jonge kind wat in de kleutergroepen gebruikt wordt.

Kinderen vanaf 2 jaar zijn van harte welkom. Opgeven voor de peuterspeelzaal kunt u doen via info@kidspalace.nl

 

4.3.2. Peuterspeelzaal 't Klaverviertje

Met peuterspeelzaal het Klaverviertje wordt goed contact onderhouden. Tevens vinden er drie keer per jaar activiteiten plaats, waarbij de peuters van o.a. het Klaverviertje, worden uitgenodigd. Het contact vindt plaats om zo een goede samenwerking en overdracht te realiseren.

4.4. Tussenschoolse opvang

Op De Bouwsteen eten de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag op school. De leerkracht of TSO medewerker eet met de leerlingen in de groep, daarna hebben de leerlingen een half uur pauze. De pauze wordt begeleid door ambulante teamleden en door medewerkers van Kidspalace en Kivido. Om dit te bekostigen vragen we een vrijwillige bijdrage van €50,- per schooljaar voor het eerste kind en €25,- voor ieder volgend kind uit het gezin. 

4.5. Buitenschoolse opvang

Wij hebben twee partners waarmee we goed samenwerken. 


Kidspalace zit tegenover onze school, zij vangen al jarenlang kinderen op van onze school.
Op Kidspalace willen wij graag dat kinderen de buitenschoolse opvang als vrije tijd ervaren. Na een drukke schooldag hebben kinderen behoefte aan ontspanning. Even alle indrukken verwerken om daarna rustig naar huis te gaan.

Op school komt er veel op kinderen af.  Bij ons op de buitenschoolse opvang krijgen ze daarom alle ruimte om op adem te komen. Gezellig samen wat drinken en vertellen over hoe de dag is geweest. Onze pedagogisch medewerkers luisteren graag naar alle avonturen. Daarna kunnen de kinderen zelf kiezen aan welke activiteiten ze willen meedoen. Een spelletje spelen? Even naar buiten met de andere kinderen? Meedoen aan een activiteit? Alles is mogelijk. En ben je te moe? Dan lees je toch lekker een boek of doe je even helemaal niets. Bij ons is overal ruimte voor. Ook voor de kinderen die zich een tijdje terug willen trekken en een momentje uit de drukte willen zijn”.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.kidspalace.nl
U kunt ook een mail sturen naar info@kidspalace.nl

Kivisport “Alle kinderen moeten kunnen sporten”
Een mooi uitgangspunt dat wij al langere tijd nastreven. ‘Lekker in je vel’, daar willen we aan bijdragen door de kinderen te stimuleren te bewegen.

De huidige tijd is anders dan vroeger, buitenspelen en sport zijn geen vanzelfsprekendheid meer en kinderen zitten nu eenmaal al op jonge leeftijd vaak en lang achter computers, tablets en smartphones. Hoe bevoorrecht zijn wij dan als organisatie dat wij via de sport een bijdrage mogen leveren aan gezond opgroeien? Wij blijven constant bezig om nieuwe partners te vinden, die via hun vereniging of organisatie kunnen helpen om ons sportaanbod zo gevarieerd mogelijk te houden.

Het sport- en spelaanbod
De kinderen krijgen bij Kivisport de gelegenheid bij verschillende verenigingen of sportscholen te sporten. Ook hebben wij de mogelijkheid om op de BSO-locaties te sporten. Het voordeel van het sporten bij verenigingen of sportscholen is dat wij de kansen bieden om ervaringen te beleven en interesses te creëren voor de voor hen nog onbekende sport. Daarvoor hebben wij onze eigen sportmensen in dienst.

Onze locatie is gevestigd bij VV 's-Gravendeel
Schenkeltje 7c
3295 KK 's-Gravendeel”

Voor meer informatie kunt u terecht op:
https://www.kivido.nl/page/125
U kunt ook een mail sturen naar info@kivido.nl

4.6. Schooltijden

In 8 jaar tijd, moeten alle leerlingen 7520 uur naar school. Per week zitten alle leerlingen 25,15 uur op school. De uren die de leerlingen 'teveel' maken, sparen wij op en clusteren we tot een hele dag vrij voor de leerlingen. Deze dagen worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. 

 

Maandag: 8:30 uur  - 14:45 uur 

Dinsdag: 8:30 uur - 14:45 uur

Woensdag: 8:30 uur – 12:30 uur

Donderdag: 8:30 uur - 14:45 uur

Vrijdag: 8:30 uur – 12:30 uur.

4.7. Naschoolse activiteiten

Als school vinden we het belangrijk dat leerlingen na schooltijd ook aan de slag kunnen met hun talenten en hobby's. Veel leerlingen zijn lid van een (sport)club. Wij bieden na schooltijd in samenwerking met diverse instanties naschoolse activiteiten aan. Kinderen kunnen dan voor een korte periode kennismaken met een sportactiviteit, hobby, cursus, muziek, toneel, wetenschap etc. Via de nieuwsbrief informeren wij u wanneer nieuwe activiteiten beschikbaar zijn.
Mocht uw zoon/dochter meedoen aan een workshop of activiteit, dan zorgt de BSO ervoor dat uw kind op tijd op de betreffende locatie is.

 

4.8. De samenstelling van de groepen

Op De Bouwsteen geven we de voorkeur aan een combinatie van homogene- en heterogene groepen. Van beide vormen van samenstelling leren kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen, gedurende de basisschooltijd, wisselen in rol van bijvoorbeeld oudste, naar jongste. Door gebruik te maken van zowel homogene- als heterogene groepen kan een kind deze rolwisseling ervaren en kunnen groepen samengesteld worden waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan passend onderwijs. Onderlinge relaties en onderwijsbehoeften worden hierbij in acht genomen. 

Onderbouw

Bij de groepen 1/2 werken we in vijf fasen. De vijfde fase is een fase die een overlap heeft met de beginstof van groep 3. De leerlingen moeten fase één t/m vier, in principe voldoende afsluiten om door te kunnen stromen naar groep 3.

Middenbouw

De middenbouw wordt gevormd door twee groepen 3, een groep 4, een combinatiegroep 4/5 en een groep 5. 

Bovenbouw

De bovenbouw wordt gevormd door twee groepen 6, een groep 7 en twee groepen 8. 

Alle parallelgroepen werken nauw met elkaar samen om zo een optimaal onderwijsaanbod te kunnen realiseren. 

 

Het zelfstandig leren werken wordt door de hele school bevorderd. Zowel leerlingen die vooruitlopen op de aangeboden stof, als leerlingen die er wat moeite mee hebben, krijgen op hun niveau aangepaste opdrachten. Met de komst van Passend Onderwijs gebeurt het steeds vaker dat een kind op de reguliere basisschool blijft en daar met zijn eigen programma en eigen leerlijn aan de slag gaat. Wij zetten de gelden voor Passend Onderwijs hier specifiek voor in. Zo hebben we onderwijsassistenten en een leerkracht die extra ondersteuning biedt, zowel op cognitief gebied als op het gebied van gedrag. Deze leerkracht is tevens gedragsspecialist.
Voor leerlingen die ver boven de reguliere lesstof uitstijgen is er een apart programma. Deze kinderen krijgen extra verrijkende en verdiepende opdrachten aangeboden. Dit bieden we deze leerlingen in ieder geval in de groep aan. Sommige leerlingen volgen daarnaast onderwijs in de groeiklas (paragraaf 3.10).

4.9. De groeiklas

Binnen de school hebben we een plusklas (groeiklas) voor de leerlingen die meerbegaafd zijn. We noemen deze groep de groeiklas, omdat we het belangrijk vinden dat alle leerlingen groeien in hun vaardigheden. De leerlingen in deze groep hebben behoefte aan extra uitdaging, aan doorzetten en leren leren. Zij krijgen deze uitdaging door met elkaar te werken aan projecten. Op maandag komen de leerlingen van groep 1 t/m 5 bij elkaar en op vrijdag de kinderen van de groepen 6 t/m 8. Ze werken in de groeiklas onder andere uit de Pittige Plustorens, er komen met regelmaat gastsprekers en ze kunnen zelf kiezen uit verrijkingsprojecten waar ze gedurende de reguliere lessen in de klas aan kunnen werken. Daarnaast werken we met de methode Mindset van Talentenlab. Deze methode gaat er vanuit dat mensen en ook kinderen op twee totaal verschillende manieren kunnen denken. Vanuit een Fixed mindset (vaststaande feiten, het is nu eenmaal zo) of vanuit een Growth mindset (groeiend, gericht op ontwikkeling, door ijver en doorzetten kunnen dingen veranderen). Het bijpassende werkboek wordt in stukjes doorgenomen. Elke groeiklasles starten we hiermee. Leerlingen worden zich er snel bewust van hoe ze zelf denken en wat hun leerstijl is. Ze ontdekken talenten en leren dat je overal in kunt groeien. Het oplossend denken wordt hierdoor gestimuleerd. De leerlingen krijgen telkens een opdracht mee die ze in de tussenliggende tijd in de klas kunnen maken. Leerlingen groeien in hun talent en vaardigheden!

Voor meer informatie over de growth mindset bevelen we de volgende filmpjes aan:
https://www.youtube.com/watch?v=wPHuD09DB_w

https://www.youtube.com/watch?v=KUWn_TJTrnU

Via de groepsleerkracht en intern begeleider kunnen kinderen worden aangemeld.

4.10. Christelijke feesten

Kinderdankdag
Samen met de leerlingen wordt op de eerste woensdagmiddag in november een door de kerken georganiseerde dienst gehouden in de Hervormde Kerk.

Kerstviering
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren dat Kerstmis in het teken staat van de geboorte van Jezus Christus, de Zoon van God. We vieren het kerstfeest gezamenlijk met de kinderen. We werken met een vierjarige cyclus, waarbij we een afwisseling maken, tussen het vieren van het kerstfeest in de kerk, met of zonder ouders en het vieren in de klas of om de school. Per jaar communiceren we op welke wijze de viering plaats zal vinden.

Paasviering
In alle groepen wordt in de klas aandacht besteed aan Pasen en wat dat inhoudt. Met kerst vieren we de geboorte van Jezus, met Pasen denken we aan de kruisiging en de opstanding van Jezus. We leren de kinderen dat Jezus voor onze zonden gestorven is en na drie dagen weer is opgestaan. We vieren dit met een gezamenlijke viering onder schooltijd in de Ontmoetingskerk. Hierbij zijn de ouders niet aanwezig. Na de viering in de kerk krijgen de leerlingen een paaslunch aangeboden door de ouderraad.

Hemelvaart en Pinksteren
We schenken aandacht aan deze twee feesten in de eigen klas, d.m.v. verhalen uit de bijbel, muziek en verwerking.

4.11. Pestprotocol

Pesten accepteren wij niet. Mocht uw kind pesten of gepest worden dan neemt de leerkracht contact met u op. Pesten is echter vaak in de klas niet zichtbaar, mocht uw kind thuis aangeven gepest te worden, dan is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Wij verwijzen u verder naar het pestprotocol wat op de website staat.

5. De organisatie van het onderwijs

“Nieuwsgierig zijn is de basis van de wetenschap”. Kinderen die geïnteresseerd (betrokken) zijn in hun opdrachten leren meer. “Plezier in leren doet leren”, daar is het schoolmodel op gebaseerd. We kiezen voor het leerstofjaarklassensysteem (Hierbij zitten leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar). Met het vak rekenen werken we echter klassendoorbrekend. Kinderen die zeer sterk zijn in rekenen, rekenen een groep hoger. Kinderen die moeite hebben met rekenen en die baat hebben bij veel extra aandacht en uitleg, hebben de mogelijkheid om een groep lager mee te rekenen. Gepersonaliseerd leren neemt ook een steeds grotere rol in de school in. Dit betekent dat kinderen steeds meer werken op hun eigen niveau. Dit houdt in dat kinderen door middel van samenwerkend leren zich de leerstof eigen maken. Zo lezen de kinderen van de groepen 4 met een tutor uit de bovenbouw samen. Voor de kinderen van de groepen 4 is dit een goede leesoefening, voor de kinderen uit de bovenbouw ligt het accent meer op een ander iets leren en samenwerken. Vaardigheden die steeds belangrijker worden in onze digitale maatschappij. Ook wordt een Chromebook regelmatig ingezet bij opdrachten waarbij de kinderen gezamenlijk moeten werken aan een taak. 

Grofweg kunnen we het volgende stellen:

 • Kinderen van 4-5 jaar zullen vooral spelend leren.
 • Kinderen van 6 jaar maken de overstap van spelend leren naar leren.
 • Kinderen van 7-9 jaar maken kennis met meer vakken, zoals wereldoriëntatie.
 • Kinderen van 10-12 jaar leren “leren” en worden voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs.5.1. De samenstelling van het team

Directeur 

Jacqueline van den Bosch

Zij is belast met de dagelijkse leiding. Taken en verantwoordelijkheden liggen vast in het directiestatuut.

Intern Begeleiders (IB-ers)
Patricia Kanters (onderbouw: groep 1-4) en Larissa Apon (bovenbouw: groep 5-8).
De intern begeleiders volgen de ontwikkeling van alle leerlingen. Zij coördineren de basis- en extra ondersteuning voor alle leerlingen die deze zorg nodig hebben vanwege leer- en/of gedragsproblemen.

Als intern begeleider ondersteunen zij collega’s met adviezen en voeren (ondersteunings)gesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachten. Als de extra hulp in de eigen groep er niet voor kan zorgen dat de leerling op het niveau van de groep mee kan blijven draaien, bespreken de leerkracht en de ib’er de ontwikkeling van deze leerling. Verder is een belangrijke taak van de intern begeleider om er zorg voor te dragen dat kinderen met speciale onderwijsbehoeftes de leeraanpassingen in de doorgaande lijn krijgen aangeboden.

Groepsleerkrachten:
Hij/zij geeft les aan een groep en is belast met de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs van een groep. Tevens vervult hij/zij andere taken in school.

ICT-ers:
Femke Wesdijk, Joël Schipper en Luc Kok: zij zijn medewerkers die de ontwikkelingen op het gebied van informatie en communicatietechniek en de indeling van computers voor de leerlingen voor hun rekening nemen.

Gedragsspecialisten:
Patricia Kanters en Marjo van der Vorm: zij zijn leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van gedragsontwikkelingen en groepsvorming.

Meer- en hoogbegaafdheid specialisten
Sandra Achterberg en Larissa Apon: zij zijn leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.

 

Intern CultuurCoördinator (icc-er)

Karen Wolthuis en Annemarie Oskam zijn onze ICC-ers. Cultuuronderwijs zal in de toekomst een steeds grotere plaats in gaan nemen op de basisschool. Wij hebben de ambitie kunst- en cultuuronderwijs een vaste plek te geven binnen ons geïntegreerde zaakvakkenonderwijs.

5.2. De vakken die gegeven worden:

Op De Bouwsteen gaan we er bij de inrichting van het onderwijs vanuit dat ieder kind uniek is. We zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn op alle gebieden voor kinderen van 2 (als de kinderen naar de peuterspeelgroep van Kidspalace gaan) t/m 12 jaar. Om hieraan tegemoet te komen, is ons handelen erop gericht om de kinderen zelfstandigheid bij te brengen. De leerlingen worden zoveel mogelijk in de gelegenheid gesteld om zelf invloed te hebben op het zelfstandig verwerven van kennis en het afwerken van hun programma. Het is hierbij nodig om de kinderen te laten nadenken over hun werk en manier van werken. Daartoe worden reflectiegesprekken gehouden. Positieve kritiek en feedback van de medeleerlingen en de leerkracht komen in deze gesprekken aan bod. In de opdrachten zorgen we voor differentiatie en uitdaging. De werkvormen, die gebruikt worden, zijn afwisselend klassikaal, samenwerkend en individueel. 

Alle methodes waarmee wij werken op school dekken de kerndoelen. De leerkracht heeft een stimulerende, sturende, ondersteunende en begeleidende rol. Hij zorgt ervoor dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Om deze visie te kunnen waarmaken, hebben we voor de leerlingen vak- en vormingsgebieden gecreëerd. Hieronder volgen de vak- en vormingsgebieden, zoals die op onze school voorkomen.

5.2.1. Activiteiten in de kleutergroepen

De volgende activiteiten komen aan bod in de kleutergroepen: 

 • rekenactiviteiten
 • taalactiviteiten
 • werken met ontwikkelingsmateriaal
 • bewegingsactiviteiten
 • Bijbelse geschiedenis
 • expressieactiviteiten

Kleuters leren spelenderwijs en in sprongen. Wij werken in de groepen 1-2 met vijf verschillende fasen, welke gekoppeld zijn aan ons kleuterobservatiesysteem. Door te werken met vijf verschillende fasen op vier verschillende vakgebieden, sluiten de activiteiten aan bij de vaardigheden van de leerlingen en bieden we passend onderwijs aan alle leerlingen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat er veel materiaal is, dat uitnodigt tot spelen. We praten veel met de kinderen over allerlei onderwerpen, die hen interesseren. Zo wordt de taalontwikkeling gestimuleerd en leren ze veel nieuwe woorden. Een andere belangrijke activiteit is voorlezen. Door leerlingen dagelijks voor te lezen wordt hun woordenschat enorm vergroot. Dit als voorbereiding voor het latere taal- en leesonderwijs. Ook stimuleren we de creativiteit en de sociale vorming door kleuters samen te laten spelen. Ze werken vaak aan de hand van thema’s. 

Methode:               * 4 thema's per jaar van Kleuteruniversiteit
                              * Krullenbol- fijne en grove motoriek

Observatiesysteem:  

 • Leerlijnen jonge kind
 • Bouwscreening, in paragraaf 5.2.7. kunt u hier meer over lezen.

5.2.2. Godsdienst

Normen en waarden hebben wij hoog in het vaandel staan. Respect hebben voor elkaar is hier een voorbeeld van.
Iedere maand vindt staan er een aantal liederen centraal die in alle groepen gezongen worden. De lijst met de liederen wordt aan de kerken gestuurd, zodat ze in de diensten gezongen kunnen worden. 

Bijbelverhalen gaan over verdriet en troost, over boos zijn en vrede maken, over wat goed is en wat je beter niet kunt doen. Bijbelverhalen gaan over God. Én ze gaan over mensen, die in hun leven ervaren wat God voor mensen betekent. Met de methode Kind op maandag laten we de kinderen kennis maken met de wereld van de Bijbel in een taal die voor hen begrijpelijk is.

Methode: • Kind op maandag

5.2.3. Sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming

Respect voor elkaar hebben vinden wij belangrijk. We leren de leerlingen dat iedereen anders is. Dat ieder mens talenten heeft. Wekelijks geven wij de leerlingen les in de sociaal - emotionele vorming. We gebruiken hiervoor de online methode Kwink. De methode is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten) en op de kracht van een veilige groep. Iedere week wordt er een les van 30 minuten gegeven welke aansluit op de hedendaagse actualiteit. Er zijn aparte lessen burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid. Per vier weken werken we aan een schoolbreed gekozen thema en aan een klassikaal gekozen thema. In de school hangen posters met de regel die hoort bij het schoolbreed gekozen thema. Ouders worden hierover geïnformeerd in de nieuwsbrief. Twee keer per jaar vult de groepsleerkracht een observatielijst in van het leerlingvolgsysteem Kindbegrip

Methode: • Kwink 

Observatielijst: • Kindbegrip

5.2.4. Aanvankelijk lezen:

De meeste kinderen beginnen met leren lezen in groep 3. Leerlingen, die dat al (gedeeltelijk) kunnen, krijgen een extra programma. Leerlingen die er nog niet helemaal aan toe zijn worden gestimuleerd met extra oefeningen op hun niveau. We gebruiken de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen, de KIM-versie.

Methode: • Veilig leren lezen.

5.2.5. Voortgezet technisch lezen:

Vanaf groep 4 gebruiken we voor technisch lezen de methode Station Zuid. Deze methode richt zich sterk op de ontwikkeling van het technisch leesniveau van de leerlingen. De methode biedt veel herhaling om zo structuren en woordtypen in te slijten. De lessen worden vier á vijf keer per week gegeven. 

Methode: • Station Zuid

5.2.6. Begrijpend lezen:

Naast het technisch lezen is het leren begrijpen van wat je leest belangrijk. Om dit te leren bieden we de leerlingen lessen hiervoor aan. Vanaf groep 3 doen we dit met behulp van de methode Humpie Dumpie. Deze methode sluit aan bij de methode Veilig leren lezen. De kinderen maken op eenvoudige manier kennis met begrijpend lezen. Vanaf groep 4 maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Dit is een webbased methode waarbij de leerlingen onder andere leesstrategieën leren en de woordenschat uitbreiden. De methode baseert de teksten op de actualiteit, waardoor de onderwerpen vernieuwend zijn en passen bij de belevingswereld van de leerlingen. 

 • Methode: Humpie dumpie en Nieuwsbegrip

5.2.7. Bouw!:

Bouw! werkt preventief aan het voorkomen van leesproblemen. Het is een computergestuurd programma waarbij het uitgangspunt is om twee keer per week 20 minuten op school te lezen met behulp van een tutor en twee keer per week thuis te lezen op de computer met behulp van een ouder. De tutor is een volwassen vrijwilliger. In groep 2 worden alle leerlingen gescreend op onder meer productieve letterkennis en fonologisch bewustzijn. Wanneer blijkt dat een leerling op dit gebied extra ondersteuning nodig heeft kan, in overleg met ouders, gestart worden met het programma. Bouw! is een wetenschappelijk bewezen effectief interventieprogramma. In het dyslexieprotocol, te vinden op de website van de school, is meer informatie hierover te vinden.

5.2.8. Taal

Naast het foutloos leren schrijven van woorden besteden we ook veel aandacht aan mondeling taalgebruik; het goed onder woorden kunnen brengen van gedachten en gevoelens is belangrijk voor iedereen. We leren de leerlingen hun mening te vormen en die mening te onderbouwen met argumenten. Zo leren we de kinderen praten met elkaar en luisteren naar anderen.

Methode: • Taalactief

5.2.9. Schrijven

Het ontwikkelen van een goed leesbaar handschrift is een basisvaardigheid. Wij vinden de juiste schrijfhouding en pengreep belangrijk, daarom kiezen we voor ergonomische schrijfpotloden en pennen, passend bij de leeftijd. 

Methode: • Pennenstreken

5.2.10. Rekenen

We gebruiken voor ons rekenonderwijs de nieuwste versie van methode Pluspunt. We houden hierbij rekening met verschillen tussen leerlingen. Kinderen kunnen bij ons op school op hun eigen niveau rekenen. Het moderne rekenen is vooral gericht op het oplossen van praktische problemen. De leerlingen in de groepen 3 en 4 verwerken de leerstof voornamelijk op papier in een werkboek. Vanaf groep 5 verwerken de leerlingen de leerstof zowel op papier als digitaal op een chromebook. 

 

Het rekenonderwijs ziet er als volgt uit: 

groep 1-2 Experimenteren met rekenbegrippen (groot/klein/veel/minder/laag/hoog/meten etc.)

groep 3 Leren tellen tot 20 en het oplossen van probleemsituaties.

groep 4-5 Tellen tot 1000 en de tafels leren.

Ook hier weer het leren oplossen van problemen.

groep 6-7 Breuken, metriek stelsel, getallen tot 10.000 en de probleemsituaties die hieruit voortvloeien

groep 8 Procenten, kommagetallen, ingewikkelde grafieken, etc.

Methode: • Pluspunt 4

5.2.11. Engels

De leerlingen krijgen Engels vanaf groep 1. In de digitale wereld en de kennismaatschappij waarin uw kind opgroeit is een goede beheersing van de Engelse taal essentieel. Om deze reden hebben wij besloten Engels structureel op te nemen in ons onderwijsprogramma voor de groepen 1 - 8. 

Methode:

Groep 1 - 8 Join In

5.2.12. Geïntegreerd (zaakvakken) onderwijs

Op De Bouwsteen zijn we druk bezig met het geven van goed, maar ook eigentijds onderwijs. Wij bereiden de leerlingen van nu voor op beroepen die nu nog niet eens bestaan.  Voor de toekomst is het heel belangrijk om de basisvaardigheden goed ontwikkeld te hebben. 

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen breed ontwikkelen. Faqta Wereld is een kerndoeldekkend programma voor Wereldoriëntatie voor groep 1 t/m 8. Faqta heeft een thematische opbouw, waarbij alle thema’s vanuit samenhang zijn ontwikkeld. Faqta vult de kerndoelen in van Aardrijkskunde (inclusief Topografie), Geschiedenis en Natuur & Techniek. Er is daarnaast specifiek aandacht voor Kunst & Cultuur, Wetenschap, Burgerschap en Sociale Wereldoriëntatie in een schoolbrede opzet.

Faqta Talent is ontwikkeld rondom de eigen onderzoeksvraag van leerlingen, waarbij de leerkracht een coachende rol aanneemt. In schooljaar 2023-2024 zal 2 keer een Faqta Talent onderwerp worden uitgevoerd met behulp van de onderzoekscyclus.

 

5.2.13. Kunst- en cultuuronderwijs

Je kunnen uiten is belangrijk. We leren de leerlingen technieken aan om hun gevoelens en gedachten creatief te uiten. Expressie activiteiten vallen onder cultuureducatie en komen uitgebreid aan bod tijdens ons geïntegreerde onderwijs. De nadruk ligt niet op de technische uitvoering, maar op de uiting als totaal. De creatieve vakken geven naast de creatieve beleving ook ruimte voor sociale vorming door de bijzondere activiteiten.

5.2.14. Sport en spel

Het doel van de gymlessen is samen spelen en bewegen. Het gaat niet om de prestatie, maar om het plezier. De gymlessen worden voor alle groepen verzorgd door een vakleerkracht. Binnen de lessen is aandacht voor een beweeg- en sociaal thema. 

Voor de groepen 4 is er zwemonderwijs. In een werkplan is omschreven wat de onderdelen zijn. Aan de ouders wordt een bijdrage van €50,- per jaar gevraagd. U ontvangt van de gemeente een betalingsoproep. Het kan zijn dat uw kind om de een of andere reden niet mee kan doen aan deze lessen. We vragen aan u om ons dit schriftelijk of telefonisch te laten weten. Daarnaast krijgen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 per toerbeurt op vrijdag zwemles, waarbij het toepassen van de zwemvaardigheden centraal staat. 

5.2.15. Verkeer

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen verkeerslessen. 

Methode: • VVN verkeersmethode

In groep 7 wordt bij de leerlingen een theoretisch- en praktisch verkeersexamen afgenomen door de plaatselijke afdeling van VVN. Dit examen bestaat uit een theoretisch- en praktisch gedeelte.

In groep 8 doen de leerlingen mee aan het project: 'Van dorp naar stad'. Hierbij gaan de kinderen onder begeleiding vanuit 's-Gravendeel op de fiets door de Kiltunnel naar Dordrecht fietsen. Op deze manier verkennen ze de fietsroutes naar de middelbare scholen.

5.2.16. ICT: structureel werken met chromebooks

Bij ons op school werkt iedere leerling, van groep 1 - 8 met digitale software op een Chromebook. De ontwikkeling van ICT in het onderwijs is bij ons op school duidelijk zichtbaar. Digitale software wordt als middel gebruikt bij de bestaande vakken. De kinderen van de groepen5, 6, 7 en 8 verwerken de lesstof van de  kernvakken (taal, spelling en rekenen) deels digitaal op een Chromebook. Ook voor geïntegreerd zaakvakonderwijs (Faqta) wordt gebruik gemaakt van Chromebooks.

 

5.3. Specifieke ruimtes

Onze school is als volgt ingedeeld:

 

Wij hebben in de school 15 klaslokalen.

1 personeelskamer (wordt ingezet voor de groeiklas).

1 leerplein, met 40 werkplekken.

1 ruimte voor de peutergroep van Kidspalace.

1 crearuimte 

1 stilteruimte voor kinderen die behoefte hebben aan een eigen plekje. (specifiek voor leerlingen die overprikkeld raken).

1 gespreksruimte voor de schoolmaatschappelijk werker, schoolarts, logopedist etc. 

1 kantoorruimte voor ondersteuners

1 kantoorruimte voor de intern begeleiders

1 directiekamer

6. De ontwikkeling van het onderwijs in de school

In schooljaar 2018-2019 zijn we aan de slag gegaan met de interne communicatie en het opzetten van een effectieve vergaderstructuur door gebruik te maken van bordsessies. Het doel hiervan is efficiënter en productiever vergaderen. Tijdens een aantal cursus momenten is de basis hiervoor gelegd, waarna wij als team hier een eigen werkwijze voor hebben ontwikkeld. In schooljaar 2019-2020 is dit ontwikkeld naar een op maat gesneden aanpak voor De Bouwsteen. De vergaderstructuur is hierdoor efficiënt en productiever geworden.
Naast het opzetten van een efficiënte vergaderstructuur zijn we als team ook gestart met het werken met kwaliteitsteams. De teamleden nemen deel aan de kwaliteitsteams waar wij het meeste affiniteit en kennis van hebben. Zo is er onder andere een kwaliteitsteam Rekenen, Taal, ICT, Burgerschap en Talent. Een kwaliteitsteam bestaat uit gemiddeld 4 á 5 teamleden. Samen stellen zij een verbeterplan op het gebied waaraan zij gekoppeld zijn, voor het schooljaar op. De doelen uit dit verbeterplan zijn gekoppeld aan het schoolplan. Per periode staan twee of drie kwaliteitsteams centraal. Deze kwaliteitsteams formuleren doelen met daaruit voortvloeiende acties welke die periode centraal staan om zo de doelen uit het verbeterplan te bereiken. Afspraken worden vastgelegd op kwaliteitskaarten

Het algemene doel van deze manier van werken is tweeledig: 

 • we werken aan een professionele ontwikkelcultuur;
 • we verbeteren op een gestructureerde wijze met elkaar de kwaliteit van het onderwijs. 

In schooljaar 2020-2021 is het werken met kwaliteitsteams verbeterd. Tevens is gewerkt aan het onderzoekend leren. Het team heeft hier nascholing voor gevolgd en zijn in de praktijk aan de slag gegaan met verzorgen van lessen onderzoekend leren. 

In schooljaar 2021-2022 is het onderzoekend leren nog meer vorm gegeven, zodat dit goed voortgezet kan worden. Tevens heeft teambreed nascholing plaatsgevonden voor ParnasSys, ons leerlingvolgsysteem. We onderzochten hierbij hoe we meer efficiënt en gepersonaliseerd met dit systeem kunnen werken, zodat we ons onderwijs hierdoor kunnen verbeteren.  

In schooljaar 2022-2023 is vooral het beleid dat er is versterkt. Afspraken zijn vastgelegd op kwaliteitskaarten.
Het gedragsprotocol is herzien en herschreven. Het team heeft scholing gevolgd over gedrag o.l.v. Kees van Overveld. Ook is er scholing gevolgd over ouderbetrokkenheid o.l.v. Peter de Vries.
Daarnaast is een start gemaakt met het versterken van de didactische vaardigheden. Het effectieve directe instructiemodel EDI 2.0 is teambreed onder de aandacht gebracht.
Er is een verbeterplan opgesteld waar de komende jaren aan gewerkt wordt. Het doel is om de onderwijsresultaten te versterken en de vaardigheden van de leerkrachten te vergroten.

In het schooljaar 2023-2024 wordt de teamscholing EDI 2.0 gevolgd en gaan we verder met gedrag. In het schooljaar 2022-2023 is in een groep 4 gestart met de Ringaanpak. Dit is een aanpak waarbij een negatief groepsproces wordt omgezet naar een positief groepsproces en helpt te voorkomen dat er een negatieve sfeer in een groep ontstaat. In acht stappen leren de kinderen en de leerkrachten goed naar zichzelf te kijken en leren ze welke invloed zij hebben of welke positieve invloed zij willen hebben op de groep. 

 

7. De resultaten van het onderwijs

Sinds de invoering van Passend onderwijs moeten alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Steeds meer leerlingen in de klas werken met een eigen programma of op een ander niveau. Sommige leerlingen hebben echter meer nodig of andere onderwijsbehoeftes. Deze leerlingen kunnen verwezen worden naar een speciale school, die de begeleiding wel kan bieden. In schooljaar 2022-2023 zijn drie leerlingen naar het speciaal basisonderwijs verwezen. 

7.1. Resultaten en analyses

Er wordt heel wat getoetst en getest op de basisschool. Alle resultaten, die uw kind behaald heeft, zijn voor u te zien via het ouderportaal van ParnasSys. De uitslag van de IEP eindtoets krijgt u via de mail en krijgt uw kind in een dichte envelop mee naar huis. Het resultaat van de andere toetsen vindt u terug op het rapport van het kind en in het ouderportaal van ParnasSys. In februari en in juni krijgt uw kind een rapport. Op dit rapport worden de resultaten uitgedrukt in een cijfer of letter (groep 3 t/m 8) afhankelijk van het beheersen van een onderdeel. De resultaten van de groepen 1 en 2 krijgt u in de vorm van een uitdraai van de leerlijnen van het jonge kind, een door de inspectie goedgekeurde manier van observeren en een rapport van de leerkracht. 

Twee maal per jaar stellen de intern begeleiders een trendanalyse op. Door het opstellen van deze analyse kunnen we nauwlettend in de gaten houden of we het goede onderwijs bieden en of de leerlingen zich individueel, maar ook de groepen als geheel zich ontwikkelen naar verwachting. Als u geïnteresseerd bent in de trendanalyses, dan kunt u die inzien in het bijzijn van de directie of intern begeleiders. Daarbij zal overigens wel de wet op de privacy uitgevoerd worden, d.w.z. geen enkel resultaat van een ander dan uw kind is in te zien. We vermelden hier het resultaat van de scores van de eindtoets van de afgelopen jaren. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het verhaal (de trend) achter de score. De score op zich dekt niet de lading. Per jaar zal deze verschillen en bij elk cijfer hoort een verhaal:

Hoe is de samenstelling van de groep?

Zitten er leerlingen met een eigen leerlijn?

Zijn er leerlingen met een stoornis?

Zijn er leerlingen met een lage of juist hele hoge intelligentie?

Tot en met 2016 hebben wij de centrale (CITO) eindtoets afgenomen, daarna zijn wij overgestapt naar de IEP toets.


DE RESULTATEN VAN DE IEP - TOETS

Sinds 2017 nemen wij de IEP-eindtoets af bij de leerlingen van groep 8

2019 - 84,7

2021 - 80,5.

2022 - 79,5.

2023 - 74,7

8. De ondersteuning voor de kinderen

DE PLAATSING VAN EEN KIND OP SCHOOL

Over het algemeen komen kinderen als ze 4 jaar zijn naar school. Met 3 jaar en 9 maanden neemt de intern begeleider contact met u op, om ervoor zorg te dragen dat er een soepele overgang plaatsvindt van de peuter- naar de kleuterfase. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen de kleuters komen wennen. De leerkracht waar uw kind bij in de klas komt, neemt contact met u op voor het maken van wenafspraken. In het begin zal er veelvuldig een terugkoppeling plaatsvinden vanuit de leerkracht om u te informeren. Na 4 weken vindt er een gesprek plaats tussen de ouders en de leerkracht.

 

We starten bij de kleuters met heterogene kleutergroepen. Dit betekent dat kinderen van groep 1 en 2 in dezelfde groep zitten. Bij kleuters spreken we echter liever over startende kleuters, kleuters die een jaar op school zijn en oudste kleuters. In de kleutergroepen zullen in de loop van het jaar nieuwe kinderen instromen. Ons streven is de kleutergroepen niet verder dan 30 kinderen te laten volstromen, mocht het nodig zijn, dan starten wij een instroomgroep. 

 

Bij tussentijds instromen in de groepen 3-8 zal in overleg met de ouders, leerkrachten en intern begeleider gekeken worden welke groep het meest geschikt is. Een kind wordt pas toegelaten, nadat uit het onderwijskundig rapport van de andere school of instelling blijkt dat een leerling voldoende capaciteiten heeft voor onze school. Mocht uw kind extra ondersteuning nodig hebben, dan bekijken wij voorafgaand aan de inschrijving of wij de ondersteuning kunnen bieden die uw zoon/dochter nodig heeft. Mochten wij niet de juiste school lijken te zijn, dan gaan we samen met u op zoek naar een passende school. 

8.1. De plaatsing van een kind op school

Over het algemeen komen kinderen als ze 4 jaar zijn naar school. Met 3 jaar en 9 maanden neemt de intern begeleider contact met u op, om ervoor zorg te dragen dat er een soepele overgang plaatsvindt van de peuter- naar de kleuterfase. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen de kleuters komen wennen. De leerkracht waar uw kind bij in de klas komt, neemt contact met u op voor het maken van wenafspraken. In het begin zal er veelvuldig een terugkoppeling plaatsvinden vanuit de leerkracht om u te informeren. Na 4 weken vindt er een gesprek plaats tussen de ouders en de leerkracht.

We starten bij de kleuters met heterogene kleutergroepen. Dit betekent dat kinderen van groep 1 en 2 in dezelfde groep zitten. Bij kleuters spreken we echter liever over startende kleuters, kleuters die een jaar op school zijn en oudste kleuters. In de kleutergroepen zullen in de loop van het jaar nieuwe kinderen instromen. Ons streven is de kleutergroepen niet verder dan 30 kinderen te laten volstromen, mocht het nodig zijn, dan starten wij een instroomgroep. 

Bij tussentijds instromen in de groepen 3-8 zal in overleg met de ouders, leerkrachten en intern begeleider gekeken worden welke groep het meest geschikt is. Een kind wordt pas toegelaten, nadat uit het onderwijskundig rapport van de andere school of instelling blijkt dat een leerling voldoende capaciteiten heeft voor onze school. Mocht uw kind extra ondersteuning nodig hebben, dan bekijken wij voorafgaand aan de inschrijving of wij de ondersteuning kunnen bieden die uw zoon/dochter nodig heeft. Mochten wij niet de juiste school lijken te zijn, dan gaan we samen met u op zoek naar een passende school. 

8.2. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

Alle toetsresultaten worden ingevoerd in ParnasSys en zijn voor de ouders via het ouderportaal zichtbaar. Ook notities over uw kind of verslagen van gesprekken worden in ParnasSys opgeslagen en zijn voor u zichtbaar. Van de leerkrachten kunt u verwachten dat zij dagelijks uw kind in de gaten houden. Opvallende zaken worden doorgesproken met de intern begeleider en met de ouders van de leerling, ook dit wordt geregistreerd in het administratiesysteem ParnasSys. Naast de toetsen behorend bij de lesmethode, maken we gebruik van landelijke toetsen, zodat de resultaten van een leerling vergeleken kunnen worden met die van leeftijdgenootjes in Nederland.

In groep 1 en 2 volgen de leerkrachten de leerlingen met behulp van de observatiepunten vanuit de leerlijnen jonge kind, waarmee in vijf fases gewerkt wordt. 

In de groepen 3 t/m 8 toetsen we in februari en juni de onderdelen lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen met behulp van gestandaardiseerde toetsen van CITO Leerling in Beeld. Mocht het nodig zijn, dan wordt in individuele gevallen ook de woordenschattoets afgenomen.

De kleuters krijgen aan het einde van het schooljaar hun rapport. De leerlingen van groep 3 - 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. 

In groep 8 wordt in februari de doorstroomtoets afgenomen. Alle bovengenoemde toetsen spelen een rol bij de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs.

8.2.1. De leerlingenzorg, de intern begeleider

Binnen de school is een systeem voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het primaire onderwijs- en ontwikkelprocessen in de klas. Mocht er extra ondersteuning nodig zijn, dan bespreekt de groepsleerkracht dit met u als ouders en de intern begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg. De intern begeleiders hebben aanvullende opleidingen en cursussen gevolgd, zodat zij de ondersteuning voor uw kind goed in kaart kunnen brengen en op kunnen zetten binnen de school. Er wordt duidelijk in kaart gebracht wat de stimulerende factoren en de belemmerende factoren voor uw kind zijn. Deze worden breed in kaart gebracht, er wordt gekeken naar: het kind zelf, de klas waar het kind in zit, de groepsleerkracht(en) en de thuissituatie. Bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften vinden er gesprekken volgens een vaste cyclus plaats met de groepsleerkracht, de intern begeleider (eventuele externe deskundigen) en u als ouder. Alles om de ondersteuning en begeleiding goed op elkaar af te stemmen. De intern begeleider is er verantwoordelijk voor dat gemaakte afspraken uitgevoerd worden en dat er sprake is van een doorgaande lijn gedurende de jaren dat uw zoon/dochter op De Bouwsteen zit. 

 

Bij ons op school werken we met twee intern begeleiders:

 

groepen 1 - 4: Patricia Kanters (beschikbaar voor zorg en begeleiding op maandag, dinsdag en woensdagmiddag)

groepen 5 - 8: Larissa Apon (beschikbaar voor zorg en begeleiding op dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag)

8.2.2. Overleg groepsleerkracht - intern begeleider

Teamleden spreken de vorderingen van de leerlingen door met de intern begeleider. Enkele keren per jaar vindt binnen het team intervisie plaats. Ook vinden er in het kader van begeleiding gesprekken plaats tussen de betreffende leerkracht, de ouders en de IB-er.

Meer hierover leest u in de volgende paragraaf.

8.2.3. Communicatie met ouders

Vooraf vastgestelde momenten zijn belangrijk om de communicatie helder en transparant te houden. Wij vinden het belangrijk dat er tussen de ouders en school een goede samenwerking plaatsvindt, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. We maken hiervoor gebruik van de volgende momenten:

 

1: Begin schooljaar, alle leerlingen

In de tweede, derde en vierde week van het schooljaar vinden er gesprekken plaats. De leerkrachten informeren de ouders over het welbevinden van hun kind in de klas en ouders informeren de leerkracht over het welbevinden thuis. De algemene ontwikkeling en het welbevinden van het kind staan centraal. In de groepen 6 en 7 zijn vaste gespreksonderwerp doelen komend schooljaar, werkhouding, huiswerkattitude en motivatie. Vanaf groep 6 zijn de kinderen bij de gesprekken aanwezig en zijn zij een actieve en betrokken gesprekspartner. 

Op initiatief van de ib-er zullen de gesprekken met de ouders eerlingen met extra ondersteuningsbehoeften ook in deze periode plaatsvinden. De ib-er zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken van voorgaande jaren doorlopen in het nieuwe schooljaar. De nieuwe leerkracht(en) zijn toehoorders in dit gesprek.

Voor de herfstvakantie wordt voor alle leerlingen de observatielijst van Kindbegrip ingevuld. 

Mochten er opvallende punten uit naar voren komen, dan plant de leerkracht een gesprek in met de ouders. 

2: November/december, alleen leerlingen met meer ondersteuningsbehoeften

In week 47, 48 en 49 vinden er gesprekken plaats met de leerkracht en intern begeleider over de voortgang.  

3: Rondom de voorjaarsvakantie, alle leerlingen

Er vindt een tweede oudergesprek plaats. De algemene ontwikkeling, welbevinden en resultaten, staan centraal. Voor de leerlingen met meer ondersteuningsbehoeften wordt een 20-minutengesprek met de ib-er en de leerkracht(en) ingepland.

4: Mei/juni, alleen leerlingen met meer ondersteuningsbehoeften

Er vinden 15 minutengesprekken plaats met de leerkracht en intern begeleider over de voortgang en het eventueel doubleren van een leerling.

5: Einde schooljaar, alle leerlingen op aanvraag van leerkracht of ouders

Aan het einde van het schooljaar vindt er een oudergesprek plaats als of de leerkracht of de ouders dit wenselijk vinden, eventueel kan de ib-er bij dit gesprek gevraagd worden.

Naast de reguliere gesprekkencyclus hebben ouders op de volgende momenten de mogelijkheid om contact te hebben met de leerkracht:

Telefonisch: tussen 8.00 - 8.15 uur. Hier kan gebruik van gemaakt worden in het geval van uitzonderlijke gevallen. Denk aan ziekte/ziekenhuisopname/overlijden etc. van gezinsleden, ouders of grootouders.

Telefonisch: na schooltijd kunnen ouders de leerkracht bellen of neemt de leerkracht contact op met de ouders.

Persoonlijk gesprek: Ouders en leerkrachten kunnen met elkaar een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek na schooltijd.

Parro: ouders en leerkrachten kunnen elkaar via Parro op de hoogte houden over afspraken/gebeurtenissen in de klas of thuis. De leerkracht reageert in principe op werkdagen binnen 24 uur.

De leerkracht kan via Parro ook hulpouders vragen om bijvoorbeeld te rijden naar bepaalde activiteiten.

Iedere groep heeft ook een klassenouder. Deze ouder kan ook bijvoorbeeld in de app groep,die ouders vrijwillig met elkaar maken, oproepjes doen voor hulp of ouders aan bepaalde afspraken herinneren. Hij of zij zorgt er dan voor dat het naast Parro nogmaals wordt gedeeld.

8.3. Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: “Samen op ons eiland”. Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas kan dit niet altijd. De basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend.

Wat betekent dit voor u als ouder en voor uw kind?

Naast de expertise van de leerkracht en intern begeleider wordt er externe hulp ingezet. Als deze onvoldoende blijkt te zijn, dan wordt uw kind aangemeld bij de ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband. Zij brengen vervolgens een advies uit over op welke school uw kind het beste kan leren en zich kan ontwikkelen. 

Wanneer uw kind ondersteuning krijgt door een externe ondersteuner, zoals een orthopedagoog en dit onder schooltijd plaatsvindt, dan zijn wij hier als school bij betrokken. Er worden dan evaluatie- en voortgangsgesprekken met alle betrokken partijen gevoerd, zodat de extra ondersteuning en het onderwijs op elkaar afgestemd kunnen worden wat leidt tot een optimaal resultaat.

8.3.1. Aanmelding en toelating

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Twijfelen wij daaraan dan volgen wij het stappenplan dat beschreven is in het Ondersteuningsplan deel 2 paragraaf 5.2 waarin staat dat een school bij niet-plaatsing of verder onderzoek een beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie.

De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is.

8.3.2. Ondersteuningstraject

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U merkt dit aan uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het klachten op het gebied van:

 1. De leerstof. Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
 2. Begeleiding door de leerkracht. De instructie is te snel, te weinig of te moeilijk voor uw kind.
 3. Welbevinden. Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of heeft geen succes.
 4. Gedrag. Uw kind verstoort de les, is sterk teruggetrokken of toont geen betrokkenheid.

Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het ondersteuningstraject?

We onderscheiden de volgende stappen:

- Niveau van de leerkracht: De leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de problemen te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever.

- Niveau van de intern begeleider: Als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. Een en ander wordt op schrift gesteld, via het ouderportaal van ParnasSys kunt u altijd de verslagen terugvinden. 

- Niveau van de extern begeleider: Als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn of een expert op gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie heeft te maken. De externe begeleider gaat met de leerkracht aan de slag met als doel de klachten weg te nemen. Wij vinden een open communicatie en samenwerking hierbij erg belangrijk. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de klachten opgelost of verminderd worden.

- Niveau van Ondersteuningscommissie: Een ieder heeft zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u.

 

Daaruit komt een van de volgende adviezen:

 1. een pre-ambulant medewerker gaat de school

ondersteunen.

 1. plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
 2. plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
 3. plaatsing van uw kind op een speciale school.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden tot de directie van het SWV:

 1. Neely Anne de Ronde-Davidse

Directeur SWV PPO Hoeksche Waard

Aanwezig op ma, di en do.

nderonde@swv2804.nl

De adresgegevens zijn:

Johannes Kolfstraat 1

3273 CA Westmaas.

De helpdesk is bereikbaar via info@swv2804.nl of telefonisch van maandag t/m donderdag van 08:30-16:30 uur via tel.nr. 0186-219050.

De website is https://swv2804.nl/.

 

Zie ook het School OndersteuningPlan (SOP) op de website hoe de niveaus van ondersteuning worden vormgegeven.

8.3.3. Faciliteiten voor kinderen met speciale onderwijsbehoeftes

Kinderen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben, kunnen dat op de volgende manier bij ons op school krijgen:

- kinderen met dyslexie kunnen aanpassingen krijgen in hun programma, de tekst kan bijvoorbeeld gesproken worden, schrijffouten tellen niet mee etc. (zie voor de specifieke benadering het protocol dyslexie). Wij werken preventief om de problemen voor kinderen met dyslexie te beperken. We gebruiken hiervoor de methode Bouw!, waardoor kinderen met een verhoogd risico op dyslexie al op jonge leeftijd, spelenderwijs op een Chromebook, gestructureerd met letters en lezen aan de slag gaan. 

- kinderen met ondersteuningsbehoefte bij de leerstof kunnen in groepjes extra begeleiding krijgen van een onderwijsassistente.

- kinderen met ondersteuningsbehoefte op het gebied van sociaal - emotionele ontwikkeling kunnen begeleiding krijgen van onze schoolmaatschappelijk werker of kunnen een Coole Kikkertraining volgen bij Ed Meerburg. 

- kinderen met ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag kunnen extra begeleiding krijgen van onze gedragsspecialisten: Patricia Kanters (voor de kinderen uit groep 1 - 4) en Marjo van der Vorm (voor de kinderen van groep 5 - 8)

- kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn kunnen een dagdeel meedraaien in de groeiklas. Hiervoor zijn verantwoordelijk Sandra Achterberg en Larissa Apon. 8.3.4. Plaatsing en verwijzing van leerlingen met specifieke behoeften

Zowel zittenblijven als een groep overslaan behoort tot de mogelijkheden. Dit zijn beslissingen die niet zomaar genomen worden, vanaf ongeveer februari is dit een onderwerp wat regelmatig met de leerkracht(en), intern begeleider en ouder(s) besproken wordt. De school heeft hierbij de eindbeslissing. Hoogbegaafde leerlingen kunnen aangepast materiaal krijgen om extra uitdaging te krijgen. Als een leerling daarvoor in aanmerking komt, kan hij voor een dagdeel in de week naar een kangoeroegroep, zoals beschreven in hoofdstuk 1. 

8.3.5. Schoolmaatschappelijk werk

Wekelijks komt de medewerker van schoolmaatschappelijk werk op onze school. Onze SMW-er is Fleur Krebbers. Zij is er voor adviezen, ondersteunende gesprekken en/of doorverwijzing naar andere instanties. U kunt altijd een afspraak maken. Dit kan direct of via een van de IB-ers van onze school.

8.3.6. Onderzoeken door de GGD

In groep 2 worden alle leerlingen onderzocht door een arts of verpleegkundige van de GGD. Bijzonderheden worden met u besproken of krijgt u te horen via de leerkracht van de groep.

8.3.7. Logopedie

In groep 2 worden alle leerlingen onderzocht door de logopediste. Zij maakt een rapport op van de kinderen die ondersteuning op dit gebied nodig hebben, maar doet niet de behandelingen, die nodig zijn. Deze moeten de ouders zelf regelen in samenspraak met school.

Logopediepraktijk Spreekvaart begeleidt daarnaast leerlingen bij ons op school.

 

8.4. De overgang van De Bouwsteen naar het voortgezet onderwijs

In groep 6 wordt gestart met het richting geven naar het voortgezet onderwijs. We vinden het belangrijk om kinderen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. We proberen zo zorgvuldig mogelijk het juiste niveau te bepalen voor de leerlingen. We hebben hiervoor het volgende stappenplan opgesteld.

In februari van groep 6 wordt de plaatsingswijzer ingevuld. Hierin worden de resultaten van de Citotoetsen afgenomen in januari en februari van rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen ingevuld en omgezet naar een bepaald niveau van het VO. Deze plaatsingswijzer wordt kort besproken tijdens de oudergesprekken. De plaatsingswijzer wordt middels een algemene informatiebrief aan de ouders toegelicht.

In februari van groep 7 wordt de plaatsingswijzer weer ingevuld met de resultaten van de Citotoetsen afgenomen in januari en februari. Hieruit volgt een eerste voorlopig kijkadvies en wordt er gesproken over het voortgezet onderwijs. Welke school voor voortgezet onderwijs denken u en uw kind aan en past dat bij het beeld van de leerkracht? Komt uw kind eventueel in aanmerking voor Leerwegondersteuning op het VMBO? Dit gebeurt tijdens een 15-minutengesprek gekoppeld aan het rapport.

In juni van groep 7 bekijkt de leerkracht nauwkeurig of de resultaten van de cito E7 toets in verwachting liggen met de ontwikkeling van uw kind, met het oog op de besproken punten vanuit het gesprek in februari. Mochten hier grote afwijkingen geconstateerd worden, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders.

In juni van groep 7 vinden er gesprekken plaats met de ouders, leerkracht en intern begeleider voor de leerlingen die in aanmerking komen voor LWOO. (leerweg ondersteunend onderwijs)

Vanaf dit schooljaar veranderen er een aantal zaken wat betreft de eindtoets voor de groepen 8 en het daarbij behorende tijdspad:

 • De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.
 • Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.
 • Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:
 • Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.

 • Vanaf 5 oktober  maken de leerlingen de begintoetsen van rekenen, spelling en begrijpend lezen van Cito Leerling in Beeld om een beeld te krijgen aan welke doelen er nog gewerkt kan worden.

 • Eind oktober/begin november vinden voortganggesprekken met de kinderen en ouders plaats. Hierin worden de resultaten besproken van de begintoetsen en aan welke doelen het kind nog kan en wil werken.
 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. Dit voorlopig schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling die de kinderen gedurende hun hele schoolperiode hebben doorlopen. Gekeken wordt naar de resultaten op de citotoetsen, de methodetoetsen, werkhouding, huiswerkattitude en over welke vaardigheden en /of talenten  een kind bezit. Daarnaast wordt meegenomen of er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften. 
 • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school*.                                                                                                                                                                                                                                                                    *Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.                                                                                               *De Centrale Eindtoets stopt. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen.

 • Leerlingen die zijn aangemeld op een school voor VMBO met Leerwegondersteuning maken in sommige gevallen een toets (ADIT) om te bepalen voor welk(e) vakgebied(en) het kind ondersteuning nodig heeft. Deze ADIT wordt nog in groep 8 op de huidige basisschool afgenomen. Deze zal vanaf de derde week in februari worden afgenomen.

 • De uitslag van deze toets ontvangt u ook via de basisschool. De school waar het kind naar toe gaat bepaald vervolgens welke ondersteuning het kind nodig heeft en in welk klas hij of zij dan geplaatst wordt.

 

 

9. De leerkrachten

We streven ernaar om per groep structureel niet meer dan twee leerkrachten les te laten geven. Mocht een leerkracht ziek zijn, dan wordt er zo mogelijk vervanging ingezet. Dat is vaak een leerkracht van een andere groep of uit de (bovenschoolse) vervangingspool.

9.1. Scholing van de leerkrachten

Onze leerkrachten scholen zich voortdurend bij om aan de professionele verwachtingen te kunnen voldoen. Binnen de stichting worden er allerlei cursussen en workshops aangeboden. Als team volgen we ook gezamenlijk een nascholingstraject.Schooljaar 2018 - 2019 Het opzetten van een effectieve communicatie- en vergaderstructuur d.m.v. bordsessies (Floor ter Wal training en coaching).

 

Schooljaar 2019-2020 

Het opzetten van verschillende kwaliteitsteams gericht op de verbetering van het onderwijs. De teamleden koppelen dit aan elkaar terug, zodat we ons als school zo breed mogelijk ontwikkelen. Waardoor we het beste onderwijs kunnen geven aan uw kind. 

 

Schooljaar 2020-2021

Het verbeteren van het werken met kwaliteitsteams, waarmee vorig schooljaar gestart is. Tevens is scholing gevolgd op het gebied van onderzoekend leren. Dit is gedaan met behulp van deskundigen op dit gebied vanuit de Erasmus Universiteit. 

 

Schooljaar 2021-2022

Nascholing rondom een drietal onderwerpen: ParnasSys, executieve functies en begrijpend lezen. Begrijpend lezen heeft vier dagdelen in beslag genomen. 

Schooljaar 2022-2023

Verbeteren van het gedragsprotocol en nascholing op het gebied van groepsvorming door dhr. Kees van Overveld. Nascholing gericht op didactische vaardigheden.
In het kader van ouderbetrokkenheid heeft het team nascholing gekregen van Peter de Vries. De communicatie met en naar ouders stond hierbij centraal.

Schooljaar 2023-2024

Dit jaar volgen we nascholing op 2 onderwerpen: gedrag, De Ringaanpak en EDI 2.0.
De Ringaanpak is een dagdeel. Hierin leren we hoe we kunnen voorkomen en kunnen handelen als het in een groep gedragsmatig niet goed loopt.
EDI 2.0 Het team wordt geschoold in het verder versterken van de instructie en daarbij behorende didactische vaardigheden. We volgen 3 middagen scholen, er worden lesbezoeken georganiseerd en er is een algemene terugkoppeling en terugblik op de vaardigheden en de cursus.
 9.2. De inzet van onderwijsassistenten en co-teacher

Iedere dag van de week hebben wij een of twee onderwijsassistenten. De onderwijsassistent heeft een ondersteunende taak binnen de groep of werkt op individueel niveau met kinderen. De onderwijsassistent draagt geen eindverantwoordelijkheid, dit is altijd een groepsleerkracht.

Er wordt geen gebruik gemaakt van co-teaching.

9.3. De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO’s

De PABO vraagt ons ieder jaar stagiaires op te nemen. Wettelijk zijn we verplicht deze te begeleiden. De stagiair valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de toegewezen leerkracht. In het vierde jaar van de PABO, start de eindstage, deze wordt de LIO-stage (Leraar in Opleiding) genoemd. Tijdens deze stage staat de LIO-stagiair een aantal dagen in de week zelfstandig voor de groep. De groepsleerkracht is wel aanwezig in de school, maar niet in de klas.

Ook ontvangen we studenten onderwijsassistenten of onderwijsstudenten van het Da Vinci College. 

9.4. Maatregelen ter voorkoming van lesuitval

Bij ziekte van een leerkracht wordt gekeken op de invallijst of er invallers beschikbaar zijn. Als dit niet lukt wordt er gekeken naar de parttimers of daar nog ruimte is. Als dit niet lukt, wordt gekeken of er ambulante personen binnen de school hun afspraken / werk kunnen verschuiven en de groep over kunnen nemen. Mocht dat niet lukken dan kan de groep opgedeeld worden, waarbij voorop staat dat de lessen redelijk doorgang kunnen vinden. Mocht bovenstaande niet tot de mogelijkheden behoren, wordt in overleg met de bovenschoolse directie besloten tot het vrijgeven van de groep. Hierbij worden de ouders zo vroeg mogelijk ingelicht en zorgen we voor toezicht van die leerlingen die niet elders terecht kunnen, zodat opvang altijd gegarandeerd is.

10. De ouders

School en thuis vormen een eenheid. Wij vinden een goede samenwerking met ouders erg belangrijk. Als wij op school weten wat er thuis leeft en thuis weet u wat er op school gebeurt, is dit alleen maar bevorderlijk voor het welzijn van uw kind. Daarom kunt u altijd na schooltijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Verder zijn er contactavonden en informatieavonden. Ook kunt u meewerken via de ouderraad en meedenken via de medezeggenschapsraad (werkwijzen van beide raden zijn op school verkrijgbaar). De website en de nieuwsbrief geven alle informatie die u nodig heeft. En deze schoolgids natuurlijk ook! U krijgt de schoolgids digitaal toegestuurd aan het begin van het schooljaar, verder is deze het gehele jaar te downloaden van de website.

10.1. Ouderhulp

Op sommige momenten kunnen we beslist niet zonder uw hulp.

We denken hierbij aan:

 • klassenouders
 • begeleiding van groepen bij excursies
 • hulp bij het computergebruik van de kinderen
 • luizenpluizers
 • etc.

Voor het opgeven van hulp bij al deze activiteiten krijgt u regelmatig een oproep via Parro. Deze hulp vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Het spreekt vanzelf dat bij alle activiteiten, waar ouders bij betrokken zijn, de school de leiding en verantwoordelijkheid blijft houden.

10.2. De ouderraad

De ouders die zitting hebben in de ouderraad ondersteunen de activiteiten die in de school plaatsvinden. Tijdens het schooljaar wordt hierover regelmatig vergaderd. Feesten die de ouderraad organiseert of een belangrijke bijdrage aan leveren zijn: Sinterklaas, Kerst- en Paasfeest, sportdag, etc. Eén keer per jaar legt de Ouderraad verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad over de financiën. 

Mocht u graag mee willen helpen op school, dan kunt u zich opgeven bij Nathalie Bramer (voorzitter) or.debouwsteen@csgdewaard.nl.

10.3. De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad

Op basis van de Wet op de Medezeggenschapsraad in het onderwijs is een aantal gekozen ouders en personeelsleden lid van de Medezeggenschapsraad (MR). Op onze school zijn dat reglementair vier ouders en vier personeelsleden. De MR heeft het recht om mee te denken en te praten en soms mee te beslissen over dingen die de school aangaan. Deze onderwerpen zijn vastgelegd in het reglement van de MR. Het gaat dan om instemmen en adviseren. De MR kan kandidaten naar voren brengen voor de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, van de CSG De Waard. De GMR vergadert zes keer per jaar met de Voorzitter van het College van Bestuur als vertegenwoordiger van de stichting. Hier worden alle zaken, die spelen op stichtingsniveau, besproken. Het reglement van de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs wordt gehanteerd.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de MR, dan kunt u zich wenden tot Bas Bramer (voorzitter) mr.debouwsteen@csgdewaard.nl.

10.4. Werkgroep identiteit

Om op het gebied van identiteit visie en beleid te ontwikkelen en de uitkomsten te bewaken heeft de school een aparte werkgroep identiteit. In deze werkgroep hebben afgevaardigden van het personeel, de MR, OR, een vertegenwoordiger van de plaatselijke Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerk en Christelijke Gereformeerde Kerk en een vertegenwoordiger van de Evangelische Gemeente zitting. Zij vergaderen twee maal per jaar en brengen advies uit aan de directeur. Op stichtingsniveau bestaat op het gebied van identiteit een werkgroep, de fakkeldragers. Eén leerkracht van ons team vertegenwoordigt onze school.

10.5. Geldelijke bijdrage van ouders

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld wat te eten en te drinken tijdens sportdagen of een uitstapje naar een museum. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen. 

De vrijwillige ouderbijdrage is: €20,- per kind

De activiteiten die wij daaruit betalen zijn:

 • een kerstlunch;
 • paasontbijt;
 • sportdag;
 • een bezoek aan een museum;
 • een sportdag.

De vrijwillige bijdrage voor het schoolreisje wordt apart in rekening gebracht. De bijdrage is voor dit schooljaar voor de groepen1 en 2 €0,- per kind en voor de groepen 3 t/m 8 is vastgesteld op €30,- per kind. Ook hierbij geldt dat als de vrijwillige bijdrage niet is voldaan, kinderen niet worden uitgesloten. Zij mogen mee met de schoolreis.

Op onze school vragen we een vrijwillige bijdrage voor de TussenSchoolse Opvang (TSO), omdat we hierbij gebruik maken van medewerkers van Kids Palace. De vrijwillige bijdrage voor de TSO is €50,-

U ontvangt via de penningmeester van de Ouderraad een betalingslink waarmee u de vrijwillige bijdragen in een keer of in termijnen kunt voldoen. In de Nieuwsbrief die elke twee weken uitkomt geven we van te voren aan wanneer u de betalingslink voor de verschillende vrijwillige bijdragen kunt verwachten. 

10.6. Schoolverzekering voor leerlingen

De leerlingen zijn bij alle door de school georganiseerde activiteiten in en buiten de school middels een overkoepelende verzekering verzekerd. Lichamelijk letsel dat het gevolg is van schoolse activiteiten kan verhaald worden. In andere gevallen wordt de WA-verzekering van de betreffende ouders aangesproken.

Voor nadere details hierover, verwijzen we u naar de polis van de schoolverzekering.

10.7. Schade tijdens schooltijd

Stichting CSG De Waard heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. Deze verzekering dekt schades die zijn ontstaan als gevolg van nalatig handelen van de school. Het is niet zo dat deze verzekering alle schades dekt, die tijdens schooltijd ontstaan. Vaak vallen schades onder de verzekering van de ouders van een leerling. Indien u twijfelt, kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor.

10.8. Schade aan spullen van school

De kinderen krijgen een aantal dingen van school in bruikleen. Wij gaan ervan uit dat kinderen hier zorgvuldig mee omgaan. Als deze vervangen moeten worden vanwege onzorgvuldig gebruik door de leerling, brengen we dit bij u in rekening. Hierbij denken wij vooral aan meubilair en een Chromebook van €350,-.11. Praktisch

Dit hoofdstuk heeft als doel een aantal punten voor u handig onder elkaar te zetten, welke te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken. 

 

11.1. Voor schooltijd

Om 8.20 uur gaan de deuren open, om 8.30 uur starten de lessen.

De ouders nemen bij de deur afscheid en de leerkracht begroet de kinderen. De lessen beginnen om 8.30 uur, de schooldeuren zullen dan ook sluiten. Komt uw kind regelmatig te laat, dan zal de leerkracht u hierop aanspreken. Na 9 keer zijn wij verplicht hierover een melding te maken bij Leerplicht.
Bij verzuim (bijv. ziekte) kunt u dit aangeven via de Parro app. Mocht dit niet lukken, dan belt u school op om het verzuim van uw kind te melden. Is uw kind zonder melding afwezig, dan belt de school binnen een half uur na aanvang van de lessen naar huis op.

11.2. Verlof aanvragen

Kinderen zijn vanaf de leeftijd van 5 jaar leerplichtig. De overheid heeft deze regels vastgesteld en de gemeente heeft een folder uitgegeven waarin e.e.a. beschreven is. Denkt u in aanmerking te komen voor extra verlof dan kunt u dit aanvragen via de website van de school onder het kopje Ouders. De eerste 2 weken van het schooljaar mag er geen verlof gegeven worden voor vakantie. Dit heeft te maken met de groepsvorming van een klas na de zomervakantie. De directie van de school beslist over zo’n verzoek. Overtreding van de leerplichtwet moeten wij altijd doorgeven aan het leerplichtbureau. De consequenties van de overtreding zijn voor rekening van de ouders.

Opmerking:

Vierjarigen hoeven geen verlof aan te vragen. Een berichtje is voldoende.

Vijfjarigen mogen, als overbelasting van het kind dreigt, max. vijf uur per week verlof hebben. Dit gaat in overleg met de leerkracht en directeur.

11.3. Schorsing en verwijderingsprocedure

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling (tijdelijk) de toegang tot de school worden ontzegd. In dit soort gevallen is er overleg tussen ouders, leerkracht, directie en bestuur. Ook kan een leerling van school verwijderd worden. De Voorzitter van het College van Bestuur is hiertoe gemandateerd door de stichting. De procedure “Verwijdering leerlingen” is op school aanwezig en kan op verzoek worden ingezien.11.4. Zwem- en gymrooster 2023-2024

Gym- en zwemrooster 2023 - 2024

Donderdag Groep

Wie Bijzonderheden

08.30 - 09.30

groep 3a en 3b

Dylan en Bernice

leerlingen gaan zelf naar de sporthal en worden opgehaald door twee leerkrachten

09.30 - 10.30

groep 5a en 7

Dylan en Bernice

leerlingen worden gebracht en opgehaald door twee leerkrachten

10.30 - 11.30

groep 8a en 8b

Dylan en Bernice

leerlingen worden gebracht door twee leerkrachten en lopen met de gymleerkrachten terug naar school

12.00 - 12.30

pauze op school

Dylan en Bernice

 

12.45 - 13.45

groep 6a en 6b

Dylan en Bernice

leerlingen gaan om 12.30 uur met gymleerkrachten mee naar de sporthal en worden opgehaald door twee leerkrachten

13.45 - 14.45

groep 4/5 en 4a

Dylan en Bernice

leerlingen worden gebracht door twee leerkrachten en gaan daarvandaan naar huis

 

Zwemrooster

Groepen 4 woensdag 8.30 - 9.15

Groepen 5 tot en met 8 om de beurt dinsdag 8.30 - 9.15

In de Nieuwsbrief en via Parro krijgen ouders te lezen wanneer welke groep zwemt. 

11.5. Vakantierooster 2023-2024

Hierbij een overzicht van de vakanties voor het schooljaar 2023-2024. 

 • Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
 • Kerstvakantie vrijdag 22 december 2023 t/m 5 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie donderdag 15 t/m 23 februari 2024
 • Goede Vrijdag en paasvakantie 29 maart  t/m dinsdag 2 april 2024
 • Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
 • Pinkstervakantie 20 mei 2024

Zomervakantie vrijdag 12 juli t/m 23 augustus 2024

Extra vrije dagen/studiedagen:

De kinderen zijn op onderstaande dagen vrij: 

 • Woensdag 27 september                
 • Vrijdag 22 december                 
 • Donderdag en vrijdag 15 en 16 februari        
 • Dinsdag 2 april                
 • Vrijdag 21 juni               
 • Maandag 24 juni                
 • Vrijdag 12 juli (calamiteitendag)

Onder voorbehoud de middag vrij:

 • Sinterklaas dinsdag 5 december (gr 1-2) 
 • Paasviering donderdag 28 maart

 

11.6. Schoolafspraken

Om de school goed en soepel te laten verlopen hebben wij een aantal afspraken met elkaar gemaakt. In de volgende paragrafen vindt u de afspraken overzichtelijk terug.

11.6.1. Even binnenlopen....

U kunt altijd telefonisch, via de mail, via Parro of via Google Meet contact opnemen. U kunt ook  voor - en na schooltijd even binnenlopen hiervoor. 

Bij de groepsleerkracht:

Na schooltijd kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht.

11.6.2. Nieuwsbrief

Iedere 2 weken komt er een nieuwsbrief uit. Doel van de nieuwsbrief is om u als ouders, verzorgers, op de hoogte te houden van de lopende zaken, meest recente ontwikkelingen etc. De nieuwsbrief wordt via Parro naar u verzonden en op de website geplaatst.

 

11.6.3. Goede doelen

In alle groepen staat een potje voor onze sponsorkinderen. Een bijdrage hiervoor is fijn, maar natuurlijk vrijwillig. In de loop van het schooljaar zullen er ook enkele acties voor deze vier sponsorkinderen zijn of voor andere goede doelen.

11.6.4. Huiswerk

Om de leerlingen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs krijgen de leerlingen in de bovenbouw regelmatig huiswerk mee. Voor het noteren van het huiswerk is een agenda in de groepen 7 en 8 verplicht. We adviseren u erop te letten dat uw kind dit huiswerk goed over de week leert verdelen. (6x10 minuten is beter dan 1x60 minuten) Het is beslist niet de bedoeling om uw kind te overbelasten. Daarom: zijn er problemen, bespreek ze met de groepsleerkracht.

 

11.6.5. Luizencontrole

Helaas krijgen we soms te maken met het feit dat kinderen luizen in het haar hebben. Ze doen die op tijdens diverse gelegenheden (school, sport, jeugdclubs, kortom overal waar kinderen samenkomen). Om nu het probleem te beperken, hebben we een procedure opgezet. Deze luidt als volgt: Een aantal moeders heeft instructies gekregen van de GGD. Zij controleren op gezette tijden alle kinderen. Zij doen dat door in kleine groepjes de hoofden van de kinderen te bekijken. Op lijsten tekenen zij voor elk kind aan of er luizen aanwezig zijn of niet. De kinderen horen hier niets van. De leerkracht zal in voorkomend geval contact met u opnemen. Omdat aanwezige neten na twee weken uitkomen, zal na twee weken een hercontrole plaatsvinden. Dan worden ook de kinderen gecontroleerd, die tijdens de eerste sessie ziek waren. Bovenstaande procedure zal na iedere vakantie van een week of langer uitgevoerd worden. Ook zal dit gebeuren in de groep waar een tussentijdse melding gedaan wordt. Om op school het overlopen van luizen te voorkomen, hebben we de aanschaf van een luizencape of een luizenzak verplicht gesteld. De kosten zijn €5,- of €10,-. Beide zijn op school te verkrijgen. Schaft u er zelf een aan, vraag dan welk type toegestaan is. Als de luizenplaag bij een leerling zeer hardnekkig is, kunnen we ertoe besluiten, dat die leerling eerst thuis behandeld wordt en niet naar school kan.

11.6.6. Fietsen en rollend speelgoed

Fietsen

Leerlingen mogen op de fiets naar school. We dragen als school geen verantwoordelijkheid voor beschadigingen aan of wegraken van fietsen. Het toezicht op de stalling is minimaal. 

Steppen en al het andere rollende speelgoed (skeelers, heelys, wheelies, skateboards etc.) 

Steppen moeten geplaatst worden bij de fietsenstalling. De indeling van het plein leent zich niet voor skateboarden, steppen en ander rollend speelgoed. De kinderen mogen hiermee dus tussen 8.00 – 15.00 uur niet op het plein en in de school.

11.6.7. Verjaardagen en snoepen

Als uw kind jarig is, wil het graag trakteren. Wij zien het liefst gezonde traktaties.

We hebben de volgende afspraken gemaakt:

- de kinderen trakteren in hun eigen klas.

- de kinderen ontvangen een verjaardagskaart met alle namen van de leerkrachten.

- de kinderen mogen een cadeautje grabbelen in de verjaardagston.

Snoepen

Tijdens de les en bij de lunchpauze mag niet gesnoept worden (ook geen kauwgom). Wilt u erop letten, dat uw kind geen snoep mee naar school brengt?

11.6.8. Schoeisel en (gym) kleding

Schoeisel en kleding

De leerlingen mogen niet met kaplaarzen en hoofddeksels het lokaal in. Ze kunnen deze bij de kapstok neerzetten. Het is dan handig als ze voor in de klas pantoffels o.i.d. bij zich hebben. Wij verzoeken u in alle laarzen, tassen en gymspullen de naam te schrijven. Dit om verwarring te voorkomen. Ook is het handig om bij de jongere kinderen de jassen van een naam te voorzien. Op school worden de jassen in de luizencape gehangen.

Gymkleding

Vanaf groep 3 is de volgende gymkleding verplicht: een korte broek en een shirt (of een balletpakje) en gymschoenen, die niet buiten gedragen zijn.

11.6.9. Mobiele telefoons

Deze zijn in de klas en onder schooltijd verboden. Als het toch nodig is dat een kind een mobiele telefoon mee naar school neemt, dan blijft de telefoon in de tas óf wordt deze in een speciale bak bij de leerkracht ingeleverd.

11.7. Sponsoring

Door sponsoring zijn bepaalde activiteiten, materialen of middelen wel beschikbaar, terwijl dat zonder sponsoring niet zo zou zijn. Wij zijn blij met bedrijven die ons willen sponsoren, maar wij stellen daar wel voorwaarden aan. De belangrijkste regels zijn dat sponsoring niet mag leiden tot verplichting én het mag geen nadelige invloed hebben op kinderen, groepen of de school.

Beleid wat betreft sponsoring is beschreven in een vastgestelde regeling. Deze is op school in te zien.

12. Adressenlijst CBS De Bouwsteen

SCHOOL

CBS De Bouwsteen

Vlasakker 3, 3295 SH

’s-Gravendeel

Tel. 078 - 67 33 260

E-mail: debouwsteen@csgdewaard.nl

3295 SH, ’s-Gravendeel

 

HET SCHOOLTEAM

De leerkrachten zijn te bereiken via hun e-mailadres. Boodschappen voor de volgende dag doorgeven voor 18.00 uur van de dag ervoor om er zeker van te zijn dat het op tijd gelezen wordt. Ziekmeldingen telefonisch doorgeven a.u.b.

 

Directeur

Jacqueline van den Bosch 

j.vandenbosch@csgdewaard.nl

 

Patricia Kanters (IB groep 1 t/m 4, maandag, dinsdag, woensdagmiddag)

p.kanters@csgdewaard.nl

 

Larissa Apon (IB groep 5 - 8, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag)

l.apon@csgdewaard.nl

 

Marjo van der Vorm (bloeiklas di, do)

m.vandervorm@csgdewaard.nl 

 

Ed Meerburg* (co-teacher en coole kikkertrainer)

e.meerburg@csgdewaard.nl

 

Denise Roos (onderwijsassistent ma, di en wo)

d.roos@csgdewaard.nl

 

Cynthia Preesman (groep 1a-2a, ma, di, wo)

c.preesman@csgdewaard.nl

 

Sandra Achterberg (groep 1a-2a, do, vrij)

s.achterberg@csgdewaard.nl

 

Jeanette Baars (groep 1b-2b, ma, di)

j.baars@csgdewaard.nl

 

Maja Markesteijn (groep 1b-2b, wo, do, vr)

m.markesteijn@csgdewaard.nl

 

Marianne de Zeeuw (groep 1c-2c ma, di)

m.dezeeuw@csgdewaard.nl

 

Annemarie Snaayer (groep 1c-2c wo, do, vrij)

a.snaayer@csgdewaard.nl

 

Marlies Giesen (groep 1d-2d)

m.giesen@csgdewaard.nl 

 

Marcelle Nieuwstraten* (groep 3a, ma, di, vrij)

m.nieuwstraten@csgdewaard.nl

 

Patricia Kanters (groep 3a, wo, do)

p.kanters@csgdewaard.nl

 

Corrie van Weelden (groep 3b, ma, di,  wo)

c.vanweelden@csgdewaard.nl

 

Marjolijn Rozendaal (groep 3b, do, vrij)

m.rozendaal@csgdewaard.nl

 

Esther Jager (groep 4a, ma, di, wo, vrij)

e.jager@csgdewaard.nl

 

Geertje van der Hoek (groep 4a, do, vrij)

g.vanderhoek@csgdewaard.nl

 

Annemarie Oskam*(groep 4b ma, di, wo)

a.oskam@csgdewaard.nl 

 

Femke Wesdijk (groep 4b, wo, do, vrij)

f.wesdijk@csgdewaard.nl

 

Dorine Biesheuvel (groep 5a)

d.biesheuvel@csgdewaard.nl 

 

Sarina Niemansverdriet (groep 5a, vrijdag om de week)

s.niemansverdriet@csgdewaard.nl

 

Karen Wolthuis (groep 5b, ma, di, do, vrij)

k.wolthuis@csgdewaard.nl

 

Ed Meerburg* (groep 5b, wo)

e.meerburg@csgdewaard.nl

 

Sigrid Kranenburg (groep 6, ma, di, wo) 

s.kranenburg@csgdewaard.nl 

 

Claudia de Geus (groep 6, wo, do, vrij)

c.degeus@csgdewaard.nl 

 

Joël Schipper (groep 7a) 

j.schipper@csgdewaard.nl 

 

Annemarie Otte (groep 7b, ma, di, wo, do)

a.otte@csgdewaard.nl

 

Marjo van der Vorm 

m.vandervorm@csgdewaard.nl (groep 7b, vrij) 

 

Wilko Vergeer (groep 8a)

w.vergeer@csgdewaard.nl

 

Willy Koster* (groep 8b, ma, di, do, vr)

w.koster@csgdewaard.nl

 

Claudia de Geus (groep 8b, wo)

c.degeus@csgdewaard.nl* vormen, samen met onderstaande ouders, de medezeggenschapsraad.

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Te bereiken via: mr.debouwsteen@csgdewaard.nl

Bas Bramer (vader van Lynn groep 3 en Sacha groep 1)

 

Arco Bijl (vader Fien groep 8)

Femmy Laheij (moeder van Floris groep 6)GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD(GMR)

Te bereiken via:

www.csgdewaard.nl/de-gmr12.1. Ouderraad

Voorzitter:                    Nathalie Bramer

Secretaresse:              Mandy Mol

Penningmeester:         Liane Fix 

Algemeen adjunct:      Savannah Smits

 

Michelle Oberholzer

Laura Snel

Rianne Diepenveen

Martine de Lijster

Yvonne Kooijman

Tamara Dubbeldam

Suzan Moerland

Evelien Brouwer

Lydia de Buin

Mariska van Bommel

Lisette Kolmsberg

Rianne van der Heiden

Myrna Kranendonk

12.2. Externe personen en instanties

Externe vertrouwenspersoon: Marissa Buijs-Tanis  Zij is op doordeweekse dagen bereikbaar op nr. 06-46340845 of per mail: marissa@gomaris.nl. 

 

Adviespunt Kindermishandeling

Advies- en meldpunt Kindermishandeling

Tel. 0900 - 12 31 230

 

Rijksinspecteur

Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over het onderwijs: 0800 - 80 51 (gratis)

Klachtmeldingen: meldpunt vertrouwensinspecteurs:

0900-11 13 111 (lokaal tarief)

 

Schoolarts

GGD Zuid-Hollandse Eilanden

Van Hogendorpstraat 50, 3201 WD Spijkenisse

Tel. 0181 - 65 24 00

 

Schoolmaatschappelijk werk

mevr. Fleur Krebbers, f.krebbers@kwadraad.nl

 

Sporthal

“De Schenkel”, Schenkeltje 7b, Tel. 078 - 67 32 712

 

Zwembad

“De Wellen”, Schenkeltje 7b, Tel. 078 - 67 33 064

12.3. Lijst van gebruikte afkortingen

CED - Centraal Educatieve Dienst

CITO - Centraal Instituut Toetsontwikkeling

CSG - Christelijke Scholengroep

CvI - Commissie van Indicatie

GGD - Gemeentelijke Geneeskundige Dienst

IB-er - Intern begeleider

ICT-er - Informatie en communicatie coördinator

LIO - Leraar in opleiding

PABO - Pedagogische academie voor basisonderwijs

REC - Regionaal Expertise Centrum

SBO - Speciaal Basisonderwijs

SMV - Samenwerkingsverband

SMW - Schoolmaatschappelijk werk

WA - Wettelijke aansprakelijkheid

 

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

DE BOUWSTEEN

Vlasakker 3

3295 SH ‘s-Gravendeel

 

Tel. : 078 - 673 32 60

debouwsteen@csgdewaard.nl

www.csgdewaard.nl