fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbetrokkenheid

Op De Bouwsteen staat leren centraal. Om tot leren te kunnen komen is het belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen, geborgenheid vinden en voelen dat zij ertoe doen. Op De Bouwsteen is aandacht voor de verschillen tussen kinderen, worden talenten van kinderen gestimuleerd en werken wij vanuit een positieve benadering. Wij zoeken hierbij naar verbindingen. De verbinding tussen het kind en de wereld waarin zij leven. De verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Wij zien de ontwikkeling van de kinderen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zoals zichtbaar wordt in onze gouden driehoek.                               

Binnen deze driehoek geldt een aantal randvoorwaarden:

  • Wij voelen ons allemaal gehoord, begrepen en veilig.
  • Wij respecteren elkaar en gaan goed met elkaar om.
  • Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
  • Wij hebben hoge en positieve verwachtingen van elkaar.
  • Wij werken vanuit de visie van de school, gekoppeld aan de identiteit van de school

Vooraf vastgestelde momenten zijn belangrijk om de communicatie helder en transparant te houden. Wij vinden het belangrijk dat er tussen de ouders en school een goede samenwerking plaatsvindt, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. We maken hiervoor gebruik van de volgende momenten:

1: Begin schooljaar

Voor de leerlingen van de groepen 1-7 vinden in de tweede, derde of vierde week van het schooljaar 10/15-minuten gesprekken plaats voor alle kinderen.

-Voor zorgleerlingen zal dit zijn op initiatief van de ib-er met de nieuwe groepsleerkracht(en) en ouders. De ib-er zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken van voorgaande jaren doorlopen in het nieuwe schooljaar. De nieuwe leerkracht(en) zijn toehoorders in dit gesprek. Indien nodig zullen er om de 2 maanden zorggesprekken gepland worden met de ouders, IB-er en leerkracht(en).

-Voor de andere leerlingen zal er een afspraak gemaakt worden in de tweede, derde of vierde week met de nieuwe groepsleerkracht(en). Ouders informeren de nieuwe groepsleerkracht(en) over hun kind n.a.v. het ingevulde "ouderformulier omkeergesprekken". De algemene ontwikkeling en het welbevinden van het kind staan centraal. In de groepen 6 en 7 is een vast gespreksonderwerp werkhouding, huiswerkattitude en motivatie. Vanaf groep 6 zijn de kinderen bij de gesprekken aanwezig en zijn zij een actieve en betrokken gesprekspartner.

In de periode vlak voor de herfstvakantie vinden in de groepen 8 de zgn. voorlopige adviesgesprekken plaats. U wordt bij voorkeur samen met uw zoon of dochter uitgenodigd voor een gesprek van een kwartier waarin een voorlopig VO advies wordt afgegeven.

2: Voor de voorjaarsvakantie
Er vindt een tweede oudergesprek plaats voor de groepen 1-7, nadat het rapport meegegeven is. De algemene ontwikkeling, welbevinden en resultaten, staan centraal. Voor de zorgleerlingen wordt een 20-minutengesprek met de ib-er en de leerkracht(en) ingepland.

In de periode voor de voorjaarsvakantie vinden in groep 8 de adviesgesprekken plaats. U wordt bij voorkeur samen met uw zoon of dochter uitgenodigd voor een gesprek van ongeveer 20 minuten waarin het definitieve VO advies wordt afgegeven'.

3: April/mei, alleen ‘grote’ zorgleerlingen
Er vinden 20 minutengesprekken plaats met de leerkracht en intern begeleider over de voortgang (leerlingen met een OPP) en het eventueel doubleren van een leerling.

4: Einde schooljaar, alle leerlingen op aanvraag van leerkracht of ouders
Aan het einde van het schooljaar vindt er een oudergesprek plaats als of de leerkracht of de ouders dit wenselijk vinden, eventueel kan de ib-er bij dit gesprek gevraagd worden.

Naast de reguliere gesprekkencyclus hebben ouders op de volgende momenten de mogelijkheid om contact te hebben met de leerkracht:

  • Telefonisch: tussen 8.00 - 8.15 uur. Hier kan gebruik van gemaakt worden in het geval van grote, uitzonderlijke gevallen. Denk aan ziekte/ziekenhuisopname/overlijden etc. van gezinsleden, ouders of grootouders.
  • Telefonisch: na schooltijd kunnen ouders de leerkracht bellen of neemt de leerkracht contact op met de ouders.
  • Persoonlijk gesprek: ouders en leerkrachten kunnen met elkaar een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek na 15.30 uur
  • Mail: ouders en leerkrachten kunnen elkaar via de mail op de hoogte houden over afspraken/gebeurtenissen in de klas of thuis. De leerkracht reageert in principe op werkdagen binnen 24 uur.