fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

Nationaal cohortonderzoek Onderwijs.

Beter onderwijs op onze school
We willen al onze leerlingen goed onderwijs aanbieden en goed voorbereiden op de toekomst. We kijken daarom naar de schoolresultaten om te zien hoe de leergroei is en of bepaalde groepen of leerlingen extra aandacht nodig hebben. Daarnaast kijken we hoe goed onze school het doet in vergelijking met andere scholen.

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO; www.nationaalcohortonderzoek.nl) stuurt ons twee keer per jaar een rapport over onze schoolresultaten. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren. Het NCO verzamelt ook informatie van scholen in heel Nederland om het onderwijs in het hele land te kunnen verbeteren en voor wetenschappelijk onderzoek. Zo werken we samen aan goed onderwijs, voor iedereen.

Welke gegevens worden gebruikt?
De school stuurt de resultaten van de taal- en rekentoetsen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat de resultaten gebruikt kunnen worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat identificerende gegevens van de kinderen worden meegeleverd.
Dit gebeurt uiteraard volgens de AVG. Het gaat hier om het burgerservicenummer, onderwijsnummer, geslacht, geboortedatum, postcode en huisnummer.
Het CBS gebruikt deze identificerende gegevens alleen voor de koppeling aan onderwijsdata van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs. Na koppeling worden deze identificerende gegevens vernietigd. Het CBS zorgt ervoor dat deze onderwijsdata in een veilige omgeving worden opgeslagen. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Onderzoekers zien dus nooit om wie het gaat.

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Wij kunnen in de rapportage die wij ontvangen van het NCO ook nooit leerlingen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.

 

 

 

Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind?
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen zonder dat de school hiervoor expliciet toestemming moet vragen aan ouders/verzorgers. Dat geldt ook voor de hierboven genoemde identificerende persoonsgegevens. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld gegevens over de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen wel bijzonder zijn). Doordat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren, mogen scholen de daarvoor verzamelde niet-bijzondere persoonsgegevens delen met het CBS voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden. 

Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.

Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moet u wél actief toestemming geven. Dit is vooralsnog niet aan de orde. Mocht er in de toekomst wel bijzondere persoonsgegeven worden verzameld voor het NCO, dan wordt u hier apart van op de hoogte gebracht.