fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingvolgsysteem

Er wordt heel wat afgetoetst en getest op de basisschool. Alle resultaten, die uw kind behaald heeft, zijn voor u in te zien via het ouderportaal van ParnasSys. De uitslag van de IEP eindtoets voor groep 8, krijgt uw kind in een dichte envelop mee naar huis. Het resultaat van de andere toetsen vindt u terug op het rapport van het kind en in het ouderportaal van ParnasSys. In februari en in juni krijgt uw kind een rapport. Op dit rapport worden de resultaten uitgedrukt in een cijfer of letter (groep 3 t/m 8) afhankelijk van het beheersen van een onderdeel. De resultaten van de groepen 1 en 2 krijgt u in de vorm van een uitdraai van de leerlijnen van het jonge kind, een door de inspectie goedgekeurde manier van observeren.

Twee maal per jaar stellen de intern begeleiders een trendanalyse op. Door het opstellen van deze analyse kunnen we nauwlettend in de gaten houden of we het goede onderwijs bieden en of de leerlingen zich individueel, maar ook de groepen als geheel zich ontwikkelen naar verwachting. Als u geïnteresseerd bent in de trendanalyses, dan kunt u die inzien in het bijzijn van de directie of intern begeleiders. Daarbij zal overigens wel de wet op de privacy uitgevoerd worden, d.w.z. in de trendanalyse staan geen individuele resultaten. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het verhaal achter de score. De score op zich dekt niet de lading. Per jaar zal deze verschillen en bij elk cijfer hoort een verhaal:

  • Hoe is de samenstelling van de groep?
  • Zitten er leerlingen met een eigen leerlijn?
  • Zijn er leerlingen met een stoornis?
  • Zijn er leerlingen met een lage of juist hele hoge
    intelligentie?