fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Externe deskundigen

Soms is het nodig hulp van buiten school in te schakelen, voor dieper en breder onderzoek van gesignaleerde ontwikkelingsproblemen.
Deze hulp kan bestaan uit onderzoek door orthopedagoog, psycholoog, schoolarts, school-maatschappelijk werk, logopedist, optometrist, enz. Samen kan meestal nog beter en gerichter gezocht worden naar een oplossing om het kind op school nog beter te kunnen begeleiden bij de ontwikkeling.

Wij werken structureel met de volgende externe ondersteuners samen:

Orthopedagoog: Yanick Heijnders
Bij zorgen die op zorgniveau 1 niet voldoende opgelost kunnen worden, neemt de intern begeleider, in overleg met ouders, contact op met de orthopedagoog. De intern begeleider formuleert een hulpvraag en geeft een beschrijving van het kind. Vervolgens komt de orthopedagoog observeren in de klas en bespreekt haar bevindingen met de ouders, leerkracht en intern begeleider. Hierna wordt een plan van aanpak opgesteld. Gedurend de periode van het plan van aanpak blijft de orthopedagoog betrokken.

Schoolmaatschappelijk werk: Fleur Krebbers
Wekelijks komt de medewerker van schoolmaatschappelijk werk op onze school. Zij is er voor adviezen, ondersteunende gesprekken en/of doorverwijzing naar andere instanties. U kunt altijd een afspraak maken. Dit kan direct of via een van de intern begeleiders van onze school.

Jeugdteam
Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Soms lukt dat niet, wanneer de problematiek zowel thuis als op school plaatsvindt kan, in overleg met ouders, het jeugdteam ingeschakeld worden. Kinderen van 0 tot 18 jaar en hun opvoeders kunnen dan terecht bij het Jeugdteam.